BT402Z Criminal proceedings

Faculty of Law
Spring 2004
Extent and Intensity
10/6. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Karel Meixner, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable
Fri 12. 3. 16:40–18:10 030, 18:15–19:45 030, Fri 2. 4. 16:40–18:10 030, 18:15–19:45 030, Fri 7. 5. 8:00–9:30 030
  • Timetable of Seminar Groups:
BT402Z/01: Fri 7. 5. 13:30–15:00 030, Fri 21. 5. 9:35–11:05 214, 15:05–16:35 214, M. Fryšták
BT402Z/02: Fri 7. 5. 18:15–19:45 030, Fri 21. 5. 13:30–15:00 030, 16:40–18:10 030, M. Fryšták
BT402Z/03: Fri 7. 5. 15:05–16:35 214, 16:40–18:10 214, Fri 21. 5. 8:00–9:30 030, M. Fryšták
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Základním cíle předmětu se zaměřují na osvojení pojmu, struktury, forem, funkcí a základních zásad trestního práva. Na jeho systém jako základů trestní odpovědnosti a právních následků trestní odpovědnosti, jakož i obecné a zvláštní části. Na vztahy trestního práva k jiným disciplínám právním a neprávním.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do studia trestního práva procesního, základní pojmy, prameny, působnost a výklad trestního řádu, předběžné otázky, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, dokazování, rozhodnutí v trestním řízení přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení veřejné a neveřejné zasedání, přezkoumávání rozhodnutí, zvláštní způsoby řízení, právní styk s cizinou, vykonávací řízení.
Literature
  • CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Trestní právo procesní. 2. podst. přeprac. a aktual. Praha: Linde, 2002. 757 s. ISBN 8072013742. info
  • NETT, Alexander, Jana ZEZULOVÁ, Eduard VLČEK and Antonín DRAŠTÍK. Trestní právo procesní : (obecná část). [Učebnice]. Vyd. 3., dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 380 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 238. ISBN 80-210-2275-2. info
Assessment methods (in Czech)
seminární výuka, podmínky zápočtu: seminární práce, reference z hlavního líčení, písemný zápočtový test, ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2004/BT402Z