BT506Z Základy trestního práva procesního II

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
6/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
JUDr. Aleš Flídr (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 18. 11. 15:05–16:35 215, Pá 2. 12. 8:00–9:30 030, 9:35–11:05 030
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS ) && BZ408Z Trestní právo procesní I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je osvojení si pojmu, struktury, forem, funkcí a základních zásad trestního práva procesního a trestního řízení. Student si osvojí formy trestního řízení, postavení subjektů trestního řízení a základní otázky dokazování jakožto těžiště trestního procesu. Výklady budou provázeny vhodnými praktickými příklady. Student bude schopen základní orientace v trestním řízení, dokáže vysvětlit a aplikovat základní principy, o které se trestní řízení opírá.
Osnova
  • Oravné řízení, zvláštní způsoby řízení, mezinárodní justiční spolupráce, vykonávací řízení, trestní řízení proti právnickým osobám.
Literatura
  • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
  • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
  • NOVOTNÝ, František. Praktikum Trestní právo procesní. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 294 s. ISBN 80-86898-74-1. info
  • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
  • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 s. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4. info
  • KUCHTA, Josef, Pavel ŠÁMAL a Jan MUSIL. Trestní právo procesní. 4.,přepracované vydání. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. 995 s. ISBN 978-80-7400-496-4. info
Výukové metody
Přednášky jsou prováděny za pomoci power pointové prezentace, která slouží jako opora pro výklad. Výklad je provázen vysvětlením teoretických problémů na konkrétních případech a současně je studentům doporučeno, aby tyto případy používaly pro přípravu na zkoušku jako připomenutí způsobu řešení problému. Prezentace je přístupná v IS fakulty.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek, ukončena je zápočtem. Předpoklady zápočtu: - písemná práce v rozsahu 10 stran na téma zvolené studujícím i v rámci programu přednášek
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.