BV301Zk Vybrané kapitoly ze sociologie práva

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Základní znalosti ze střední školy z oblasti společenských věd
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vybrané kapitoly ze sociologie práva studují reciproční vztah práva a společnosti, mechanismus působení práva ve společnosti. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit vztah práva a společnosti. Studenti budou schopni vysvětlit mechanismus působení práva ve společnosti.Použít informace o sociologii v právu.Absolventi předmětu se v praxi dokáží řídit moderními poznatky o tvůrčí práci.Cílem předmětu je rozvíjet schopnost studenta orientovat se v aktuálních společenských problémech, pochopit širší souvislosti světového uspořádání, vzájemných provázaností a dopadů. Student získá základní orientaci ve společenských jevech a procesech se zaměřením na řešení současných společenských problémů.Koncepce výuky vede k dovednosti aplikovat teoretické poznatky v praxi -- ve své profesi.
Osnova
  • Vymezení sociologie práva, hlavní představitelé a směry Sociální deviace a společenská kontrola Sociologické metody v oblasti práva Demografické proměny. Stratifikační teorie, sociální exkluze, sociální inkluze, sociální a kulturní kapitál,problematika nerovnosti.
Literatura
    povinná literatura
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Vybrané kapitoly ze sociologie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 232 s. učebnice - 520. ISBN 978-80-210-7913-7. info
    doporučená literatura
  • URBANOVÁ, Martina. Systémy sociální kontroly a právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 191 s. ISBN 8086898946. info
  • VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Sociologie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. 335 s. ISBN 8086898725. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, konzultace, samostudium.
Metody hodnocení
Zkouška bude kombinovanou tj. písemnou a ústní formou. Zkouška písemná, 8 uzavřených otázek, minimálně 50% správných odpovědí. Zkouška ústní, 1 otázka a přehled o dalších otázkách, minimálně 50% správných odpovědí.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.