BVV01K Veřejné finance a fiskální právo

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 302
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 44/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Veřejné finance a fiskální právo se bude zabývat ekonomickými a právními aspekty veřejných financí a veřejného sektoru. Pozornost bude zaměřena na celou rozpočtovou soustavou, především pak na státní rozpočet a jeho nejdůležitější zdroje příjmů a výdajů (daňová soustava, sociální zabezpečení). Na příkladech budou rovněž vysvětleny příčiny selhání trhu a příčiny selhání státu. Studenti taktéž obdrží informaci o podstatě a významu statků s akcentem na veřejné statky. Součástí tématu bude i exkurz do problematiky fiskální politiky, zamyšlení se nad důsledky rozpočtového deficitu a veřejného dluhu. Student by měl být po absolvování předmětu schopný: rozumět hospodářské politice státu, porozumět principům sestavování rozpočtu, vymezit souvislosti mezi státním rozpočtem a rozpočty územně nižších samosprávných celků. Dále by měl být schopen aplikovat znalosti z oblasti veřejných financí na soukromý sektor.
Osnova
  • Pojmy veřejné finance, příčiny selhání trhu a státních zásahů, příčiny selhání státu, veřejný sektor, veřejné statky, veřené rozpočty, veřejné příjmy a veřejné výdaje, rozpočtové zásady a rozpočtová skladba, rozpočtový proces, státní rozpočet, mimorozpočtové fondy, sociální zabezpečení, úloha a dávky sociálního zabezpečení, daňová soustava, distribuční důsledky daní, daňové břemeno, substituční a důchodový efekt, daňový přesun a daňový dopad, fiskální politika, rozpočtový deficit, příčiny deficitu veřejného rozpočtu, veřejný dluh. Dále pak pojem "fiskální právo" jako subsystém finančního práva, systém právní regulace veřejných financí, rozpočtová kázeň, odvody za porušení rozpočtové kázně, rozpočtové určení daní a právní regulace procesu rozdělování a přerozdělování finančních prostředků. Financování vybraných veřejných statků.
Literatura
  • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Veřejné finance a fiskální právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8. info
  • TOMÁŠKOVÁ, Eva. Veřejné finance. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. ISBN 80-210-4177-3. info
  • MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C.H. Beck, 2007. xvi, 248. ISBN 9788071795988. info
  • PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finanční právo : finance územní samosprávy : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 116 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 10). ISBN 80-210-3601-X. info
  • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. info
  • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : úvod do problematiky. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 526 s. ISBN 8073570491. info
  • Aktuální studijní materiály v IS MU
Výukové metody
Metodami tohoto kursu jsou přednášky spojené s diskusí.
Metody hodnocení
Písemný test, minimálně 60% k úspěšnému absolvování.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BVV01K