BVV13Zk Základy práva pro neprávníky

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. Po 8:00–9:40 215
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
předmět má 199 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu přiblížit studentům základní právní instituty, nakládání s nimi a seznámit je s charakteristickými rysy významných právních odvětví. Student si osvojí základní právní terminologii, dokáže se orientovat v systému práva České republiky a Evropské unie.
Osnova
 • 1. Pojem práva, systém a struktura práva, základní pojmy.
 • 2. Prameny práva, právní norma, právní vztahy.
 • 3. Zrod moderního českého práva.
 • 4. Ústavní pořádek České republiky. Ústava České republiky. Listina základních práv a svobod. Základní vnitrostátní instituce.
 • 5. Soustava soudů. Systém státních zastupitelství. Veřejný ochránce práv. Mimosoudní řešení sporů. Poskytovatelé právní služby v ČR. Advokacie, notářství, daňové poradenství, soudní exekutoři.
 • 6. Vnitrostátní, mezinárodní a evropské právo.
 • 7. Základy občanského práva - osoby.
 • 8. Základy občanského práva - věcná práva, závazkové právo.
 • 9. Základy pracovního práva – vznik, změna a zánik pracovního poměru, obsah pracovně právních vztahů.
 • 10. Základy správního práva.
 • 11. Základy sociálního práva.
 • 12. Daně, jejich správa a řízení o nich.
 • 13. Základy trestního práva.
Literatura
  povinná literatura
 • HALFAR, B. a kol. Právo. Ostrava : VŠB-TUO, 2012.
 • ŠKOP, Martin a Petr MACHÁČ. Základy právní nauky. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 196 s. ISBN 978-80-7357-709-4. info
 • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxiv, 497. ISBN 9788074003448. info
  doporučená literatura
 • HARVÁNEK, Jaromír, Karin BRZOBOHATÁ, Lukáš HLOUCH, Tatiana MACHALOVÁ, Radim POLČÁK, Martin ŠKOP, Martina URBANOVÁ a Miloš VEČEŘA. Právní teorie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 439 s. ISBN 9788073804589. info
Výukové metody
Přednášky s využitím e-learningové podpory.
Metody hodnocení
Písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.