BZ308Zk Základy obchodního práva

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Houdek (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martin Floreš (náhr. zkoušející)
JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Christian May (náhr. zkoušející)
Garance
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 1. 10. 8:00–9:40 aula_Vinařská, 10:00–11:40 aula_Vinařská, Pá 2. 10. 12:00–13:40 aula_Vinařská, 14:00–15:40 aula_Vinařská, Pá 8. 1. 12:00–13:40 133, 14:00–15:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářských studijních programů se základními pojmy a koncepty obchodního práva. Předmět je určen studentům všech bakalářských studijních programů vyučovaných na Právnické fakulty, a to jako součást obecného základu, který je pro studenty těchto programů povinný. Proto je předmět koncipován jako průřezový. Pozornost je věnována dílčím způsobem v zásadě všem základním oblastem obchodního práva. Důraz je přesto kladen na oblasti, které mají pro absolventy bakalářských programů největší význam. Proto je zvýšená pozornost věnována zejména právu obchodních korporací a obchodnímu závazkovému právu.
Výstupy z učení
Student se bude po absolvování předmětu schopen základním způsobem orientovat ve všech probíraných oblastech obchodního práva. Osvojí si základní pojmosloví tohoto právního odvětví a bude schopen chápat a interpretovat základní koncepty obchodněprávní nauky.
Osnova
 • 1. Obecná část.
 • 2. Obchodní korporace.
 • 3. Obchodní závazkové vztahy.
 • 4. Existenční ochrana hospodářské soutěže a nekalá soutěž.
 • 5. Cenné papíry.
Literatura
  povinná literatura
 • ONDREJOVÁ, Dana, Josef BEJČEK, Josef KOTÁSEK, Jaromír KOŽIAK, Jarmila POKORNÁ, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 360 s. Učebnice - 515. ISBN 978-80-210-7417-0. info
 • ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA. Základy obchodního práva : vysokoškolská učebnice. 2. aktualizované a rozší. Praha: Leges, 2019. 475 stran. ISBN 9788075023148. info
  doporučená literatura
 • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Eva TOMÁŠKOVÁ, Eva VEČERKOVÁ, Josef ŠILHÁN, Jaromír KOŽIAK a Radek RUBAN. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 410 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-547-3. info
 • POKORNÁ, Jarmila, Eva TOMÁŠKOVÁ, Alena KERLINOVÁ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK, Jaromír KOŽIAK, Alena POKORNÁ, Tomáš DVOŘÁK a Josef HOLEJŠOVSKÝ. Obchodní společnosti a družstva. první. Praha: C. H. Beck Praha, 2014. 448 s. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-475-9. info
 • BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN a KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 539 s. ISBN 978-80-7400-574-9. info
 • KOTÁSEK, Josef. Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 117-220. ISBN 978-80-7400-515-2. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou tří přednáškových bloků v celkovém rozsahu dvanácti vyučovacích hodin.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má dvě část (testovou a „rozepisovací“). S ohledem na vývoj situace související s epidemií koronaviru SARS CoV-2 může být zkouška prováděna zcela či zčásti v distančním režimu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BZ308Zk