BZ408Z Základy trestního práva procesního I

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
16/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 6. 3. 9:35–11:05 034, 11:10–12:40 034, Pá 13. 3. 13:30–15:00 030, Pá 20. 3. 15:05–16:35 030, 16:40–18:10 030, Pá 10. 4. 11:10–12:40 034, 13:30–15:00 034, Pá 17. 4. 8:00–9:30 034
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních znalostí z obecné části trestního práva procesního, osvojení si pojmu, struktury, forem, funkcí a základních zásad trestního práva procesního a trestního řízení. Student si osvojí formy trestního řízení, postavení subjektů trestního řízení a základní otázky dokazování jakožto těžiště trestního procesu. Výklady budou provázeny vhodnými praktickými příklady, které budou podrobněji rozpracovány v rámci cvičení.
Osnova
  • Trestní právo procesní - pojem, funkce a druhy Základní zásady trestního práva procesního / trestního řízení Obecná část trestního práva procesního
Literatura
  • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
  • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
  • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Daniel PROUZA a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 265 s. Právo. ISBN 978-80-7418-041-5. info
  • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
  • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
Výukové metody
Přednášky jsou prováděny za pomoci power pointové prezentace, která slouží jako opora pro výklad. Výklad je provázen vysvětlením teoretických problémů na konkrétních případech a současně je studentům doporučeno, aby tyto případy používaly pro přípravu na zkoušku jako připomenutí způsobu řešení problému. Prezentace je přístupná v IS fakulty. Semináře jsou prováděny interaktivní formou ve snaze aplikovat poznatky získané při přednášce na konkrétní a se studenty řešené právní problémy, čímž učitel získá jednak představu o znalosti studentů a jednak o vhodnosti výukových metod.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů, je ukončena zápočtem na základě účasti na seminářích a písemné práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.