BZ408Z Základy trestního práva procesního I

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
16/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
JUDr. Aleš Flídr (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 3. 9:35–11:05 034, 11:10–12:40 034, Pá 9. 3. 13:30–15:00 030, Pá 16. 3. 15:05–16:35 030, 16:40–18:10 030, Pá 23. 3. 8:00–9:30 034, Pá 6. 4. 11:10–12:40 034, 13:30–15:00 034
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních znalostí z obecné části trestního práva procesního, osvojení si pojmu, struktury, forem, funkcí a základních zásad trestního práva procesního a trestního řízení. Student si osvojí formy trestního řízení, postavení subjektů trestního řízení a základní otázky dokazování jakožto těžiště trestního procesu. Přednášky budou provázeny vhodnými praktickými příklady.
Osnova
  • Úvod do studia trestního práva procesního, základní pojmy, prameny, působnost a výklad trestního řádu, předběžné otázky, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, dokazování, rozhodnutí v trestním řízení, přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení, veřejné a neveřejné zasedání.
Literatura
  • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 s. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4. info
  • KUCHTA, Josef, Pavel ŠÁMAL a Jan MUSIL. Trestní právo procesní. 4.,přepracované vydání. 4. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. 995 s. ISBN 978-80-7400-496-4. info
  • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
  • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
  • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
Výukové metody
Přednášky jsou prováděny za pomoci power pointové prezentace, která slouží jako opora pro výklad. Výklad je provázen vysvětlením teoretických problémů na konkrétních případech a současně je studentům doporučeno, aby tyto případy používaly pro přípravu na zkoušku jako připomenutí způsobu řešení problému. Prezentace je přístupná v IS fakulty.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek, ukončena je zápočtem. Předpoklady zápočtu: - písemná práce v rozsahu 10 stran na téma zvolené studujícím i v rámci programu přednášek
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.