BZ507Zk Základy trestního práva hmotného a procesního

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Čep, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
( BZ407Z Trestní právo hmotné I || CBT404Z Trestní právo hmotné I || BT404Z Trestní právo hmotné I ) && ( BZ408Z Trestní právo procesní I || CBT405Z Trestní právo procesní I || BT405Z Trestní právo procesní I ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Trestní právo hmotné I a II (obecná a zvláštní část) ukončené zápočtem Trestní právo procesní I a II (obecná a zvláštní část) ukončené zápočtem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Postupová zkouška: ústní; souborná - zahrnující trestní právo hmotné a procesní, obecnou a zvláštní část; porozumění základům trestního práva hmotného a procesního pro potřeby aplikační praxe. Ústní zkouška probíhá v prezenční, resp. distanční podobě.
Osnova
 • Základní pojmy: trestný čin, zločin, přečin, provinění, trest, ochranné opatření, opatření pro mladistvé. Zvláštní část trestního práva hmotného. Základní pojmy: trestní řízení, policie, státní zástupce, soud, dokazování, zajištění osob a věcí pro účely trestního řízení. Zvláštní část trestního práva procesního.
Literatura
  povinná literatura
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. dot. 2.dopl. a přepr.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 s. Učebnice PrF MU, sv. 514. ISBN 978-80-210-7288-6. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 195 s. Právo. ISBN 978-80-7418-225-9. info
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 4., dopl. a aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 172 s. ISBN 978-80-210-7955-7. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 s. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2014. 192 s. ISBN 978-80-7418-221-1. info
  doporučená literatura
 • FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava I. Úvodní výklady. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 25-35. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněn. Praha: Leges, 2019. 1000 stran. ISBN 9788075023803. info
 • FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL a Irena BÍLÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-965-7. info
 • JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. aktualizované vydání p. Praha: Leges, 2017. 1312 stran. ISBN 9788075022301. info
 • ŽATECKÁ, Eva a Milana HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. 293 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-848-2. info
Výukové metody
Trestní právo hmotné a procesní jsou pozitivní právní disciplíny, které mohou existovat jen ve vzájemné interakci. Výuka vyžaduje použití teoreticko praktické metody, založené především na výkladu teoretického ustanovení a jeho vysvětlení na praktickém příkladu za aktivní účasti studentů. To pedagogovi umožňuje hodnotit úroveň znalostí a současně mu tato metoda poskytuje zpětnou vazbu o tom, do jaké míry studenti jsou schopni aplikovat získané poznatky v konkrétních věcech.
Metody hodnocení
Studenti musí studovat také doma (individuální studium zákona, případů, literatury a power pointových prezentací). Studenti musí řešit právní problémy během ústní zkoušky. Ústní zkouška probíhá v prezenční, resp. distanční podobě prostřednictvím MS Teams.
Informace učitele
Právní předpisy nekomentované lze použít až při samotném výkonu zkoušky, podle pokynu zkoušejícího.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.