D1OBC02 Občanské právo hmotné I

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Předpoklady účasti v kurzu jsou identické s předpoklady přijetí do studijního programu jako celku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu Občanské právo hmotné I. je na úrovni odpovídající doktorskému studijnímu programu prohloubit poznání základní charakteristiky soukromého a občanského práva, včetně jeho systémového začlenění do rámce právního řádu a jeho vnitřního systému. Dále prohloubit poznání zásad, norem, pramenů občanského práva a jeho nejobecnějších institutů, zahrnutých do rámce kategorie právních skutečností. Důraz je kladen na srovnávací metodu, zejména z pohledu práva EU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat na vědecké úrovni a s vědeckou argumentací základní kritéria identifikace soukromého práva a jeho odlišení od práva veřejného
- provést analýzu vnitřního členění soukromého práva, zejména odlišení občanského práva jako obecného soukromého práva a tzv. zvláštních soukromých práv;
- teoreticky i prakticky aplikovat normy soukromého práva;
- v rámci aplikace a interpretace norem dokázat pracovat s jednotlivými typy právních pravidel, resp. principů soukromého práva;
- provést systémovou analýzu, navrhnout rozhodnutí a příslušnou argumentaci v tzv. hard cases;
- zapracovat do modelových civilních rozhodnutí judikaturu a nálezy Soudního dvora EU, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva;
- vypracovat koncept řešení, založených na teorii a praxi právnických skutečností.
Osnova
 • 1. Paradigma, základní charakteristika občanského práva. 2. Místo občanského práva v systému práva. 3. Systém občanského práva. 4. Zásady občanského práva. 5. Normy a prameny občanského práva. 6. Teoretické a praktické otázky právních skutečností. 7. Teoretické a praktické otázky právních úkonů. 8. Teorie a praxe smluvního práva. 9. Kategorie času v občanském právu.
Literatura
  povinná literatura
 • HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Systém zásad soukromého práva. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 198 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, No 367. ISBN 978-80-210-5063-1. info
 • ZWEIGERT, Konrad a Hein KÖTZ. Einführung in die Rechtsvergleichung :auf dem Gebiete des Privatrechts. 3., neubearb. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996. xvii, 729. ISBN 3-16-146548-2. info
  doporučená literatura
 • Hurdík, J., Selucká, M., Koukal, P. a kol., Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl. Brno: MU 2017, ISBN 978-80-210-8648-7.
 • SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé : všeobecné nauky. Edited by Jiří Spáčil. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xxiv, ii. ISBN 9788073577421. info
 • TELEC, Ivo. Metodika výkladu právních předpisů : právně hermeneutická technika. Vyd. 2., v nakl. Doplněk 1. Brno: Doplněk, 2001. 58 s. ISBN 8072391038. info
 • Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Edited by Bedřich Andres - František Rouček - Jaromír Sedláček - Antonín. Reprint původního vydání. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 600 s. ISBN 8085963604. info
 • HURDÍK, Jan. Právní postavení subjektu občanského práva : (vybrané problémy). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 41 s. ISBN 8021010940. info
 • ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Smlouva : (k otázkám československé občanskoprávní smluvní teorie). 1. vyd. Praha: Academia, 1985. 183 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinová a individuální diskuse. Domácí příprava. Ústní a písemná prezentac
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.