D1TRP02 Trestní právo hmotné I

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
podle ISP doktoranda. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo hmotné I Písemná studie v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran, doručená přílohou e-mailu týden před termínem zápočtu vyučujícímu. Obsahově volně navazující na téma disertace, jakož i na zaměření předmětu Trestní právo hmotné I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Trestní právo hmotné - I Úvod do problematiky systémového postavení trestního práva hmotného na úrovni národní (vnitrostátní), mezinárodní a evropské. Z pohledu národního jde o jeho vazby zejména na ústavní právo a trestní právo procesní. Z hlediska mezinárodního a evropského o vazby na legislativní projekty Rady Evropy (MP, Evropský modelový trestní kodex) a Evropské unie (EP, Corpus Juris, Lisabonská smlouva, Listina základních práv EU /Charta základních práv EU/).
Osnova
 • 1. Trestní právo hmotné v systému práva vnitrostátního. 2. Vnitrostátní trestní právo hmotné v evropském prostředí (Evropský modelový trestní kodex, Corpus Juris /1997/2000). 3. Trestněprávní aspekty Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv EU.
Literatura
 • Penal Principles of the Treaty of Lisbon in Comparison with the Treaty Establishing a Constitution for Europe. In Hurdík, J., Polčák, R., Smejkalová, T. Czech Law in European Regulatory Context. Wien München : Verlag Medien und Recht, 2009. 20 s. ISBN 97
 • Delmas-Marty, M.: Corpus iuris der strarechtlichen Regelungen zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union. Köln etc., C. Heymans Verlag KG 1998
 • Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský: Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-333-2
 • Delmas-Marty, M.: Corpus iuris - introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union. Paris, Economica 1997
 • KRATOCHVÍL, V. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009
 • Kratochvíl, Vladimír a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009
 • Corpus Iuris. Brno, P. Sypták 1998 (překlad D. Jílek, J. Fenyk).
 • Lewisch, P.: Verfassung und Strafrecht. Wien, WUV 1993
 • Criminal Law Functions of the Reform Treaty of Lisabon. In: Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Years of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor : University of Maribor, 2009. od s. 1 - 10, 10 s. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 • JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. 367 s. ISBN 9788075020413. info
 • KOSAŘ, David, Michal BOBEK, Jiří KMEC a Jan KRATOCHVÍL. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. forthcoming, 269 s. ISBN 978-80-7400-460-5. info
 • IVOR, Jaroslav, Libor KLIMEK a Jozef ZÁHORA. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2013. 888 s. ISBN 9788081550171. info
 • KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 1696 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné : obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xl, 921. ISBN 9788071790822. info
 • Principles, rules and limits of europeanisation of national legal system. Edited by Filip Křepelka - Markéta Selucká - Rajko Knez. Maribor: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2011. 383 s. ISBN 9789616399623. info
 • BOBEK, Michal, Petr BŘÍZA a Jan KOMÁREK. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxvii, 606. ISBN 9788074003776. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 426 s. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; 305. ISBN 80-210-4182-X. info
 • FIALA, Josef a Jan HURDÍK. Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5.10.2005. / editoři: Jan Hurdík, Josef Fiala. 2005. info
 • Das Corpus juris als Grundlage eines europäischen Strafrechts :europäisches Kolloquium, Trier, 4.-6. März 1999. Edited by Barbara Huber. Freiburg im Breisgau: Edition iuscrim, 2000. xiv, 366 s. ISBN 3-86113-932-4. info
 • The implementation of the Corpus Juris in the member states :penal provisions for the protection of European finances. Edited by Mireille Delmas-Marty - J. A. E. Vervaele. Antwerpen: Intersentia, 2000. x, 394 s. ISBN 90-5095-097-3. info
 • BARATTA, Alessandro. Sociologie trestního práva. Translated by Pavel Hungr. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 180 s. ISBN 8021012277. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse.
Metody hodnocení
- individuální konzultace - účast na konferencích a seminářích - zápočet - podmínky zápočtu: studie v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením TPH I, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit vytištěnou nejpozději týden před termínem zápočtu, vyučujícímu.
Další komentáře
Poznámka k četnosti výuky: individuální komzultace.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/D1TRP02