D2TRP02 Trestní právo hmotné II

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
D1TRP02 Trestní právo hmotné I
Trestní právo hmotné II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Trestní právo hmotné - II Funkce, základní zásady a (stěžejní) instituty obecné části trestního práva hmotného analyzované z hlediska jejich pojetí (pojmu), forem (druhů) a funkcí (fungování), a sice z pohledu základů trestní odpovědnosti (viny) a právních následků základů trestní odpovědnosti (trestů, ochranných opatření a opatření). Legitimita trestního práva hmotného a trestní spravedlnost.
Osnova
 • 1. Funkce a základní zásady trestního práva hmotného 2. Legitimita trestního práva 3. Učení o trestném činu /různá pojetí, klasifikace, funkce trestného činu z hlediska viny a trestu/ 4. Formy trestného činu /vývojová stadia, trestná součinnost, pluralitní trestná činnost/
Literatura
 • Jescheck, H. H.: Lehrbuch des Strafrechts. All. Teil, 3. voll. Aufl., Berlin, Duncker u. Humblot 1978
 • Repík, B. Európská úmluva a trestné právo. Praha: Orac, 2002
 • Duff, R. A.: Criminal Attempts. Oxford, Clarendon Press 1996
 • Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009
 • M. Vanduchová, J. Hořák (uspoř.), V. Kalvodová (rec.) Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 179 – 188, ISBN 978-80-7400-388-2
 • Záhora, J. (ed.), Mathern, V., Baláž, P. (rec.) Aktuálne otázky trestného zákonodárstva, pocta prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. et mult. Dr.h.c., k 80. narodeninám. Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. ja
 • Fuchs, H. . Österreichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I., 7. überarbeitete Auflage. Wien, New York: Springer – Verlag, 2008
 • Jakobs, G. Strafrecht. All. Teil, Die Grundlagen u. die Zurechnungslehre. 2. Auflg. Berlin etc.: W. de Gruyter, 1993
 • Olšar, E. Studie o protiprávnosti (se zvláštním zřetelem k právu trestnímu). Praha: ČAVU, 1940
 • Kuruc, P. (ed.) Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teorie a praxe. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2011, str. 39 – 50. ISBN 978-80-89447-57-2
 • Nezkusil, J.: Studie o pokusu v československém trestním právu, Praha, AUCI 1959, I
 • Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009
 • Solnař, V.: Základy trestní odpovědnosti. Praha, Academia 1972
 • Solnař, V. Několik úvah o příčinném vztahu a adekvátnosti v trestním právu. Praha: Knihovna Sborníku věd právních a státních, 1937
 • Ashworth, A.: Principles of Criminal Law. 2. ed., Oxford, Clarendon Press 1995
 • Kratochvíl, V.: Kategorizace deliktů. Brno, UJEP v Brně 1984
 • Kratochvíl, V.: Trestný čin v československé a české trestněprávní vědě a trestním zákonodárství. Brno, MU v Brně 1995
 • Hatala, V.: Zavinenie v československom trestnom práve. Bratislava, SAV 1961
 • Eysselt, E.: Pokus o trestný čin. Praha, Linhart 1947
 • Inciardi, J.A. Trestní spravedlnost. Praha: Victoria Publishing, 1994
 • Köhler, M. Strafrecht. All. Teil, Berlin etc.: Springer, 1997
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Olga SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Orac, 2004. 183 s. ISBN 8086199754. info
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Marie VANDUCHOVÁ. Nepříčetný pachatel : (aktuální praktické i teoretické problémy trestního práva a trestního řízení v ČR v souvislosti s posuzováním nepříčetnosti - srovnávací studie). Praha: Institut pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 1995. 97 s. info
 • OLŠAR, Erich. Příspěvek k nauce o vině. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1936. 164 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse.
Metody hodnocení
- individuální konzultace - účast na konferencích a seminářích - zápočet - podmínky zápočtu: studie v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením TPH II, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit vytištěnou nejpozději týden před termínem zápočtu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.