D3FIP09 Veřejné finance

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět D3FIP09 Veřejné finance se zabývá zejména ekonomickými aspekty veřejných financí a celého veřejného sektoru. Pozornost se soustřeďuje na rozpočtovou soustavou s akcentem na státní rozpočet a jeho nejdůležitější zdroje příjmů a výdajů (daňová soustava, sociální zabezpečení). Dále je důraz kladen i na rozpočet EU. Teoreticky a taktéž prakticky jsou poukázány důvody selhání trhu a příčiny selhání státu. V rámci tohoto kurzu se taktéž studenti dozví informace o podstatě a významu statků s akcentem na veřejné statky a způsobech jejich financování. Součástí tématu bude i exkurz do problematiky expanzivní a restriktivní fiskální politiky a analýza současného stavu v ČR a komparace vývoje v zahraničí. Se studenty také proběhne debata vztahující se k důsledkům rozpočtového deficitu a veřejného dluhu.
Výstupy z učení
Studenti by měli po absolvování předmětu být schopní: analyzovat aktuální otázky v oblasti veřejných financí, analyzovat příjmy a výdaje státního rozpočtu, nabízet nová řešení v oblasti fiskální politiky.
Osnova
 • Seznámení se základními pojmy a principy v oblasti veřejných financí Veřejný sektor, veřejné statky Veřené rozpočty, veřejné příjmy a veřejné výdaje Rozpočtové zásady a rozpočtová skladba, rozpočtový proces Státní rozpočet, mimorozpočtové fondy Sociální zabezpečení, úloha a dávky sociálního zabezpečení Daňová soustava, distribuční důsledky daní, daňové břemeno, substituční a důchodový efekt, daňový přesun a daňový dopad Fiskální politika, rozpočtový deficit, příčiny deficitu veřejného rozpočtu, veřejný dluh.
Literatura
  povinná literatura
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Veřejné finance – ekonomické souvislosti. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 136 s. ISBN 978-80-210-7749-2. info
 • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Veřejné finance a fiskální právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8. info
 • MAAYTOVÁ, Alena, František OCHRANA a Jan PAVEL. Veřejné finance v teorii a praxi. První vydání. Praha: Grada, 2015. 208 stran. ISBN 9788024755618. info
  doporučená literatura
 • HAMERNÍKOVÁ, Bojka. Veřejné finance : vybrané problémy. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 162 stran. ISBN 9788075525772. info
 • PEKOVÁ, Jitka. Veřejné finance : teorie a praxe v ČR. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 642 s. ISBN 9788073576981. info
 • OCHRANA, František, Jan PAVEL a Leoš VÍTEK. Veřejný sektor a veřejné finance : financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 261 s. ISBN 9788024732282. info
 • MARKOVÁ, Hana a Radim BOHÁČ. Rozpočtové právo. Praha: C.H. Beck, 2007. xvi, 248. ISBN 9788071795988. info
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva. Veřejné finance. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 115 s. ISBN 80-210-4177-3. info
 • Náhradní obsah: Aktuální studijní materiály v IS MU
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení zaměřená na aplikaci získaných poznatků.
Metody hodnocení
Požadavkem na úspěšné ukončení předmětu je zpracování a obhájení případové studie na vybrané téma vztahující se k problematice veřejných financí.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.