D3FIP16 Správní právo pro finanční právo - veřejný majetek

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
Mgr. Michal Šašek (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu: - má potřebné teoretické a praktické poznatky o komplexním společenském jevu "veřejný majetek" - je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi právní úpravou veřejného majetku a správním právem, jakož i právem občanským, finančním a dalšími právními odvětvími - dovede získané poznatky zprostředkovat posluchačům ve výukovém procesu.
Osnova
 • 1. Veřejný majetek v právu a ve společnosti (pojem a význam veřejného majetku a s ním související právní, ekonomické a sociologické "minimum"). 2. Majetek státu (vlastnické právo a jiná majetková práva státu a jejich výkon; vymezení majetku státu; nabývání majetku státem; hospodaření a nakládání s majetkem státu; odpovědnost při hospodaření s tímto majetkem a kontrola dodržování povinností při hospodaření s ním). 3. Majetek územních samosprávných celků (vlastnické právo a jiná majetková práva ÚSC; vymezení majetku ÚSC; nabývání majetku ÚSC; hospodaření a nakládání s majetkem ÚSC; odpovědnost při hospodaření s tímto majetkem a kontrola dodržování povinností při hospodaření s ním). 4. Majetek jiných veřejných subjektů (přehled vybraných veřejných subjektů; vymezení jejich majetku; nabývání, hospodaření a nakládání s jejich majetkem).
Literatura
  povinná literatura
 • HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 530. ISBN 978-80-210-8333-2. info
  doporučená literatura
 • HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti. Praha: C. H. Beck, 2008. 318 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-617-6. info
 • HAVLAN, Petr a Jan JANEČEK. Public property in the Czech republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 177 s. ISBN 9788021048423. info
 • HAVLAN, Petr, Dagmar SOCHOROVÁ, Jan JANEČEK, Tomáš SVOBODA, Ivo KRÝSA, Michal VOTŘEL, Eva VONDRÁČKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jiří LORENC. Majetek státu v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Leges, 2021. 352 s. Teoretik, sv. 656. ISBN 978-80-7502-455-8. info
 • PLÍVA, Stanislav. Hospodaření s majetkem státu. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xx, 366. ISBN 8071798118. info
 • HAVLAN, Petr, Jan JANEČEK, Michal VOTŘEL, Jiří LORENC, Petr POPÍŠIL, Dagmar SOCHOROVÁ a Lenka BURSÍKOVÁ. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi. 2. přepracované vyd. Praha: Leges Praha, 2014. 400 s. Monografie, č. sv. 258. ISBN 978-80-7502-057-4. info
 • MRKÝVKA, Petr. Některé úvahy o materiálním základu veřejné správy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Roč. 11, č. 2, s. 153-159. ISSN 1210-9126. info
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace, podpora formou e-learningu (interaktivní osnova)
Metody hodnocení
Písemná esej v rozsahu 12-15 stran na téma odsouhlasené garantem předmětu, vycházející ze znalosti doporučené literatury, judikatury a dalších relevantních pramenů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.