D3PIT09 Právo elektronického obchodu I

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Předpoklady
Tento předmět nemá k zapsání žádné předpoklady. Obecným předpokladem je pokročilá znalost anglického jazyka včetně odborné terminologie oborů právní teorie, práva informačních a komunikačních technologií a obchodního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je diskutovat právní důsledky specifickým forem nekalosoutěžního jednání v prostředí informačních sítí.
Výstupy z učení
Po úspěšném absovování kursu bude student schopen:
Chápat specifika soutěžní tvořivosti na internetu
Analyzovat dovolenost agresivních soutěžních praktik na internetu
Analyzovat dovolenou atraktivních soutěžních praktik na internetu
Identifikovat a argumentovat soutěžní újmu vzniklou v důsledku nekalosoutěžního jednání na internetu
Osnova
 • Soutěžní tvořivost na internetu
 • Perverzní formy soutěžní tvořivosti
 • Agrese jako soutěžní nástroj
 • Atrakce jako soutěžní nástroj
 • Parazitní soutěž
 • Újma v právu proti nekalé soutěži
Literatura
 • SEHNÁLEK, David. Nekalá soutěž: unijní úprava v mezinárodním právu soukromém. In Dny práva - Days of Law. 2016. info
 • ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. 384 s. Komentář. ISBN 978-80-7400-522-0. info
 • HAJN, Petr. Komunitární a české právo proti nekalé soutěži. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2010. 146 s. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA No. 362. ISBN 978-80-210-5051-8. info
 • HAJN, Petr. Ústavněprávní hledisko ve sporech z nekalé soutěže. or obchodněprávní revue, 2010, roč. 2010, č. 7, s. 208-212. ISSN 1803-6554. info
 • POLČÁK, Radim. Nekalá soutěž na internetu - vymezení, typologie a příklady nekalosoutěžních praktik založených na nepřiměřeném lákání a parazitismu. Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi, Praha: Prospektrum, 2005, roč. 14, č. 5, s. 2-8. ISSN 1210-8278. info
Výukové metody
individuální a skupinové konzultace, samostatné řešení vědeckého zadání, prezentace výstupů vědecké práce formou kolokvia
Metody hodnocení
Odborný text zpracovaný jako řešení zadaného vědeckého problému (50%), prezentace výstupů samostatného výzkumu ve formě kolokvia (50%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.