D4FIP11 Statistika

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout schopnost studentů využívat při analýze společenských jevů základní i výběrovou statistiku.
Osnova
 • Podstata statistiky.
 • Popisná statistika: pojmy popisné statistiky, chrakteristiky polohy, charakteristiky variability.
 • Náhodný výběr.
 • Indexy: Laspeyresův index, Paascheho index, Fisherův index.
 • Koeficienty korelace.
 • Možnosti grafického znázornění výsledků.
Literatura
  povinná literatura
 • Skenovaný text z publikace VÁGNER, I., MORAVANSKÝ, D. Statistika pro posluchače Právnické fakulty. 1. vyd. Brno : Univerzita J.E. Purkyně, 1982, 108 s.
  doporučená literatura
 • WONNACOTT, Thomas H. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing. 891 s. ISBN 80-85605-09-0. info
 • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Edited by Ragnar Frisch. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1977. 351 s. info
Výukové metody
Přednášky a praktická cvičení zaměřená na aplikaci získaných poznatků. Příprava na zpracování projektu aplikace metod popisné statistiky pro kvantitativní výzkum v oblasti pozitivních právních oborů, resp. ekonomiky.
Metody hodnocení
Zápočet.
Individuální konzultace a v jejich rámci přednášky a cvičení.
Požadavky k získání zápočtu:
Povinná účast na individuálních konzultacích. Zpracování individuálního projektu. Prezentace výsledků individuálního projektu.
Informace učitele
Studentům budou předloženy náměty ke zpracování individuálních projektů v rámci 1. společné konzultace. Studenti si zvolí z námětů témata svých projektů, které musí být odsouhlaseny garantem předmětu v průběhu 2. společné konzultace. V jejím rámci také budou jednotlivým studentům zadány úkoly s cílem vypracování příkladů týkajících se základních pojmů popisné statistiky, charakteristiky polohy, charakteristiky variability, korelačních koeficientů a indexů. Obsahem 3. společné konzultace budou určenými studenty prezentovány jimi zpracované relevantní příklady s výkladem pro ostatní studenty. Zápočtová konzultace bude spočívat v prezentaci výsledků zpracovaných individuálních projektů před auditoriem tvořeným vyučujicími a ostatními studenty - v této souvislosti se musí prezentující představit výsledky svého projektu tak, aby vyvolal diskuzi.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/D4FIP11