D4OBC02 Občanské právo hmotné IV

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
D3OBC02 Občanské právo hmotné III
Absolvování předmětu D3OBC02
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky je v návaznosti na předměty Občanské právo I.-III. prohloubit poznání v oblasti teorie a praxe závazkového práva se zaměřením na závazky kontraktní. Zvláštní pozornost je věnována poznání a osvojení teoretických otázek obecné části závazkového smluvního práva, ochrany spotřebitele v soukromém právu, jakož i jednotlivých typů závazkových vztahů ze smluv. Důraz je kladen na srovnávací metodu, zejména ve vztahu k právu EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování kurzu: - pracovat v teoretickém i praktickém smyslu s institutem závazkového vztahu, vznikajícího z právních jednání (smluv);
- popsat teoretický koncept právních řešení, založených na využití institutu smluvního závazkového vztahu;
- identifikovat vnitřní strukturu smluvního závazkového vztahu a využít získaných poznatků pro řešení praktických případů v občanském právu;
- identifikovat a pracovat s různými typy závazkových právních vztahů.
Osnova
 • 1. Pojem závazků v občanskoprávním a meziodvětvovém pojetí. 2. Typologie závazků. 3. Vznik závazků. 4. Zajištění závazků. 5. Změna závazků. 6. Zánik závazků. 7. Typické závazky. 8. Atypické závazky.
Literatura
  povinná literatura
 • TINTĚRA, Tomáš. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. 198 s. ISBN 9788087576755. info
 • LAVICKÝ, Petr. Solidární závazky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 191 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-7179-913-0. info
  doporučená literatura
 • HURDÍK, Jan a Josef FIALA. ‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: No 81 Contracts. - updated monograph by 2014. updated text by 2014. Aalpen an den Rijn: Kluwer Law Int., 2014. 148 s. Contracts sv. 81. ISBN 978-90-6544-941-2. info
 • SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Markéta KLUSOŇOVÁ a Lukáš HADAMČÍK. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014. info
 • HURDÍK, Jan a Jiří HANDLAR. Pojetí a systém unifikačních projektů evropského smluvního práva (DCFR) a české právo smluvních závazků. In Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 8-49, 41 s. Spisy Právnické fakulty MU-řada teoretická-sv.359. ISBN 978-80-210-5042-6. info
 • HANDLAR, Jiří. K problematice rozlišování dohod působících změnu a zánik závazku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H.Beck, 2007, roč. 15, č. 23, s. 841-848. ISSN 1210-6410. info
 • HANDLAR, Jiří. Dohoda stran jako důvod změny a zániku závazků v občanském a obchodním právu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H. Beck, 2006, roč. 14, č. 19, s. 689-697. ISSN 1210-6410. info
 • HANDLAR, Jiří. K pojmům privativní a kumulativní novace. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 14, č. 2, s. 115-121. ISSN 1210-9126. info
 • HANDLAR, Jiří. Právní režim inominátního závazku v občanském a obchodním právu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H. Beck, 2003, roč. 11, č. 4, s. 164-170. ISSN 1210-6410. info
 • ZWEIGERT, Konrad a Hein KÖTZ. Einführung in die Rechtsvergleichung :auf dem Gebiete des Privatrechts. 3., neubearb. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996. xvii, 729. ISBN 3-16-146548-2. info
 • LANDO, Ole. Contracts [Lando, 1976]. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1976. 159 s. info
 • BLAŽKE, Jaromír. Společné závazky : o nové pojetí koreality. 1. vyd. Praha: Orbis, 1953. 125 s. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. III., Mimosmluvní závazky, jednatelství a versio in rem - náhrada škody - nekalá soutěž. V Brně: Nákladem československého akademického spolku Právník, 1929. 117 s. info
 • KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. III., Právo obligační. Praha: Nákladem Spolku československých právníků "Všehrd", 1929. 340 s. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. II., Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních : Obligační právo. III., Mimosmluvní závazky, jednatelství a versio in rem - náhrada škody - nekalá soutěž (Přív.). V Brně: Nákladem československého akademického spolku Právník, 1926. 195 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinové a individuální diskuse (konzultace). Domácí příprava projektů. Písemná a ústní prezentace.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.