D4TRP02 Trestní právo hmotné IV

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
podle ISP doktoranda. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
D3TRP02 Trestní právo hmotné III
Trestní právo hmotné IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Trestní právo hmotné - IV Teorie trestání (absolutní/retributivní, relativní/utilitární, smíšené). Systémy trestních sankcí monistické a dualistické. Tresty výjimečné. Nedostatek trestu (zánik trestů, ochranných opatření a opatření).
Osnova
 • 1. Učení o trestech a ochranných opatřeních /různé koncepce trestání/ 2. Alternativy trestů nespojené s odnětím svobody 3. Probace 4. Tresty výjimečné 5. Trestní právo v systému trestní politiky
Literatura
 • Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009
 • Lata, J. Účel a smysl trestu. Praha: LexisNexis, 2008
 • Vanduchová, M.: Zákaz činnosti v československém trestním právu. Praha, AUCI 1989
 • Polášek, V. Ukladanie trestu pri súbehu trestných činov podĺa československého trestného práva. Bratislava: SAV, 1962
 • Novotný, O.: O trestu a vězeňství. Praha, Academia 1967 /1. vyd./ 1969 /2. vyd./
 • Navrátilová, J. Výjimečný trest. Praha, Linde, 2010 (2011)
 • Ščerba,F. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Praha : Leges, 2011
 • Kalvodová, V. Trest odnětí svobody v systému trestněprávních sankcí. Brno: MU, 2002
 • Suchý, O.: Dlouhodobé tresty odnětí svobody a jejich výkon. Praha, Leges 1992
 • Müller-Dietz, H.: Grundfragen des strafrechtlichen Sanktionensystems. Heidelberg etc., R. v. Deckers Verlag 1979
 • Solnař, V.: Tresty a ochranná opatření. Praha, Academia 1979
 • Kalvodová, V.: Trest odnětí svobody na doživotí. Brno, MU v Brně 1995
 • Čič, M.: Ochranná výchova v československom trestnom práve. Bratislava, Obzor 1971
 • Válková, H., Dünkel, F.: Trestní zákonodárství nad mládeží. Praha, Leges 1992
 • Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P.: Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha, C. H. Beck 2000
 • Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009
 • Tolar, J.: Trest úhrnný a souhrnný. Praha, ČSAV 1963
 • Zezulová, J.: Trestní soudnictví nad mládeží. Brno, MU v Brně 1997
 • ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. 2. vyd. Praha: Leges, 2014. 464 s. ISBN 9788087576939. info
 • ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1040 s. ISBN 9788074786167. info
 • ŠČERBA, Filip. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012. 128 s. ISBN 9788087576304. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír a Josef KUCHTA. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C.H.Beck Praha, 2012. 920 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2. info
 • KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. 2. vyd. Praha: C.H.Beck Praha, 2012. 664 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7400-429-2. info
 • ŠČERBA, Filip. Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011. 416 s. ISBN 9788087212684. info
 • LATA, Jan. Účel a smysl trestu. 1. vyd. Praha: LexisNexis, 2007. 114 s. ISBN 9788086920245. info
 • KALVODOVÁ, Věra. Výjimečný trest v procesu reformy trestního práva hmotného. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 103-108. ISSN 0323-0619. ISSN 0323-0619. info
 • KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. / Josef Kuchta, Helena Válková a kolektiv. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. 544 s. (Beckovy mezioborové učebnice). ISBN 80-7179-813-4. info
 • MACHALOVÁ, Marie. Výjimečný trest. Brno, 2002. 76 listů. info
 • Evropa v čase změn: trestní politika a trestní právo :doporučení č. R(96) 8 a vysvětlující memorandum a zpráva o odezvě na vývoj v rozsahu a struktuře kriminality v Evropě v čase změn : Rada Evropy. Vyd. 1. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2000. 78 s. ISBN 80-86008-82-7. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse.
Metody hodnocení
- individuální konzultace - účast na konferencích a seminářích - zápočet - podmínky zápočtu: studie v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením TPH IV, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit vytištěnou nejméně týden před termínem zápočtu, vyučujícímu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/D4TRP02