D5OBC02 Občanské právo hmotné V

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (cvičící)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (cvičící)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
D4OBC02 Občanské právo hmotné IV
Absolvování kurzu D4OBC02
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky v předmětu Občanské právo hmotné V. je v návaznosti na předcházející předměty Občanské právo hmotné I.-IV. prohloubit poznání problematiky civilní odpovědnosti, včetně mezioborových a meziodvětvových souvislostí a rovněž srovnávacích přístupů, zvláště v rámci vybraných evropských zemí a v právu EU.
Výstupy z učení
Studenti budou způsobilí po absolvování kurzu:
- identifikovat koncept práva civilních deliktů, užitý v českém právu a orávu vybraných evropských zemí a srovnat je s právem civilních deilktů EU;
- teoreticky i prakticky pracovat s typologií náhrady za způsobenou újmu;
- využívat poznaných teorií práva civilních deliktů v soudní praxi;
- konceptualizovat specifické problémy práva civilních deliktů a předkládat jejich řešení;
- vypracovat relevantní právní řešení, využitelná v praxi a založená na širší znalosti institucí českého i evropského práva civilních deliktů.
Osnova
 • 1. Závazky deliktní a odpovědnost. 2. Pojem odpovědnosti v mezioborových souvislostech. 3. Pojem odpovědnosti v meziodvětvových souvislostech. 4. Civilní odpovědnost. 5. Smluvní odpovědnost. 6. Zákonná odpovědnost. 7. Jednotlivé typy odpovědnosti. 8. Odpovědnost za škodu. 9. Ostatní typy odpovědnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • SPINDLER, Gerald a Oliver RIECKERS. Tort law in Germany. Second edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015. 150 stran. ISBN 9789041166784. info
 • BRÜGGEMEIER, Gert. Tort law in the European Union. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015. 238 stran. ISBN 9789041160720. info
  doporučená literatura
 • LÍZNEROVÁ, Jana. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2016. xii, 160. ISBN 9788074004698. info
 • MULHERON, Rachael P. Principles of tort law. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. lxxviii, 1. ISBN 9781316605660. info
 • Comparative tort law : global perspectives. Edited by Mauro Bussani - Anthony James Sebok. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. viii, 509. ISBN 9781786438416. info
 • DAM, C. van. European tort law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. lii, 601. ISBN 9780199672264. info
 • KRÁL, Jakub. Evropský pohled na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. ASPI, Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013. info
 • ADAMOVÁ, Hana. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností dle stávajícího a nového občanského zákoníku. In Jančářová, Ilona, Vomáčka, Vojtěch. Odpovědnost v právu životního prostředí, Sborník příspěvků z konference. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2012. s. 156-164, 8 s. ISBN 978-80-210-6037-1. info
 • Personality rights in European tort law. Edited by Gert Brüggemeier - Aurelia Colombi Ciacchi - Patrick O'Callaghan. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. xxviii, 59. ISBN 9780521194914. info
 • European tort law : eastern and western perspectives. Edited by Mauro Bussani. Berne: Stämpfli Publishers Ltd., 2007. xiv, 379. ISBN 9601512888. info
 • ONDREJOVÁ, Dana. K okolnostem vylučujícím odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Právní fórum, Praha: ASPI, a. s., 2006, č. 9. ISSN 1214-7966. info
 • European group on tort law, principles of European tort law, text and commentary. Wien: Springer, 2005. xii, 282. ISBN 321123084X. info
 • CONTE, Philippe a Patrick Maistre du. CHAMBON. La responsabilité civile délictuelle :nouvelle édition revue et corrigée. 2. éd. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1994. 152 s. ISBN 2-7061-0609-3. info
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 151 s. ISBN 8021002646. info
  neurčeno
 • VLASÁK, Michal. Aktuální vývoj práva civilních deliktů napříč Evropou na pozadí mezinárodní konference "European Tort Law 2008". Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2009, roč. 17, č. 13, s. 489-493. ISSN 1210-6410. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, individuální konzultace, skupinová a individuální dískuse, zpracování písemných konceptů. Ústní prezentace.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.