D6FIP15 Finanční trhy

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zařazený do doktorského studijního programu se soustřeďuje na objasnění a výklad vybraných problémů centrálního bankovnictví. Kurz se zabývá zejména úlohou centrální banky v tržní ekonomice a s tím souvisejícími otázkami měnového, úvěrového a kurzového transmisního mechanismu, modifikací transmisních mechanismů měnové politiky, multiplikačními procesy a dále transformací funkcí centrální banky v podmínkách vstupu ČR do jednotného měnového systému (euroměnového systému). Součástí kurzu budou rovněž vybrané otázky fungování ČNB (organizační struktura, řízení, právní úprava, bilance, rozpočet atd.). Rovněž tak i vybrané problém Evropské centrální banky.
Osnova
  • 1. Úvod – základní terminologie a přehled základních funkcí centrálních bank, historický přehled systémů bankovnictví a jejich geneze až k současnému systému, fungování zlatého standardu a jeho postupné nahrazení nekrytým standardem. Centrální banka jako banka bank a banka státu 2. Emise peněz a kvantitativní rovnice – emise hotovostních peněz, ražebné, emise vnitřních (bankovních) peněz, peněžní agregáty, schopnost centrálních bank ovlivňovat peněžní agregáty, endogenita vs exogenita peněz, kvantitativní rovnice a na ní navazující teorie, podstata inflací a hyperinflací 3. Transmisní mechanismy a nástroje centrální banky – odlišení měnového, úrokového, kurzového transmisního mechanismu a jejich interakce, vliv centrální banky na vývoj úvěrů, výnosová křivka a její souvislost s měnovou politikou 4. Režim měnového cílení – návaznost na moneteristickou teorii, způsoby cílení měnových agregátů, ne/stabilita poptávky po penězích, výhody a nevýhody měnového cílení, praktické zkušenosti s měnovým cílením (tzv. „monetaristický experiment“, české zkušenosti) 5. Režim fixního kurzu a jiné kurzové politiky – endogenita měnového vývoje při fixním kurzu, vývoj úroků při fixním kurzu, výhody a nevýhody fixního kurzu, praktické příklady zemí. Systém posuvného zavěšení a systém kurzového rozpětí, režim free float. Úroková parita a vliv měnové politiky na měnový kurz při režimu free float. 6. Měnová krize ve světě a měnová krize v ČR – teorie měnových krizí, nerovnováhy platební bilance, indikátory měnových krizí a jejich aplikace na českou ekonomiku, algoritmus průběhu měnové krize, chování spekulantů a obrana centrální banky. Politika ČNB v průběhu měnové krize 1997 a vývoj po krizi 7. Cílování inflace jako měnověpolitický režim – důvody zavedení a ekonomická východiska zavedení cílování inflace, didaktický strukturální model cílování inflace, některé aktuální problémy měnové politiky založené na cílování inflace, otázka transparence měnové politiky a přímého ovlivňování ekonomických očekávání subjektů 8. Mix měnové a fiskální politiky – reakční funkce centrální banky a vlády, vnitřní a vnější rovnováha, účinnost měnové a fiskální politiky v modelu efektivní tržní klasifikace, efektivní tržní klasifikace v ČR 9. Nezávislost měnové politiky - různé modely institucionálního uspořádání centrálních bank, jejich vztah k zákonodárným a výkonným složkám moci, dynamická nekonzistence politik, diskrece vs pravidla v měnové politice 10. Regulační funkce centrálních bank – důvody k regulaci bankovního sektoru, základní přístupy a pojmy související s regulací bank a dalších subjektů finančního trhu, kapitálová přiměřenost, projekt Basel II 11. Měnové unie – teorie optimálních měnových oblastí, přínosy a náklady členství v měnové unii, asymetrické šoky, nominální a reálné úrokové míry v měnové unii, míry inflace a konvergenční procesy uvnitř měnových unií, problémy fiskální politiky v měnových uniích. Praktické zkušenosti z EMU, implikace pro ČR
Literatura
  • BLAŽEK, Jiří. Základy ekonomie. 2. opr. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 215 s. ISBN 8072390953. info
Výukové metody
individuální a kolektivní konzultace
Metody hodnocení
Součástí absolvování předmětu bude zpracování odborné eseje k dané přednášené problematice. Podrobné podmínky budou sděleny posluchačům na zahájení kurzu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/D6FIP15