D6TRP02 Trestní právo hmotné VI

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
podle ISP doktoranda. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
D5TRP02 Trestní právo hmotné V
Trestní právo hmotné VI.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Trestní právo hmotné - VI Aktuální koncepční otázky trestněprávní reformy v ČR ve třetím tisíciletí, v kontextu právního vývoje v Evropě po roce 2004 (členství ČR v EU), ve vazbě na téma disertace. Trestní odpovědnost právnických osob.
Osnova
 • 1. Výsledky trestněprávní reformy v ČR 2. České trestní právo v evropském kontextu 3. Výhledy pro futuro.
Literatura
 • Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009
 • Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009
 • Vanduchová, J. Hořák (uspoř.), V. Kalvodová (rec.) Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 179 – 188, ISBN 978-80-7400-388-2.
 • JELÍNEK, J., HERCZEG, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2012
 • Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009
 • Fenyk, J., Smejkal, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012
 • FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s komentářem. Praha: Linde, 2012
 • ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1040 s. ISBN 9788074786167. info
 • Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : komentář s judikaturou. Edited by Jiří Jelínek - Jiří Herczeg. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Leges, 2013. 256 s. ISBN 9788087576434. info
 • Trestní odpovědnost právnických osob : komentář. Edited by Pavel Šámal. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012. xviii, 802. ISBN 9788074001161. info
 • KUCHTA, Josef. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Statutární zástupce firmy, Praha: Nakladatelství Forum Praha, 2012, roč. 1, č. 2, s. 8-13. ISSN 1805-2118. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír a Josef KUCHTA. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C.H.Beck Praha, 2012. 920 s. Beckovy mezioborové učebnice. ISBN 978-80-7179-082-2. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní odpovědnost právnických osob a základní zásady trestního práva hmotného. Trestněprávní revue, Praha: C. H., Beck, 2011, roč. 10, č. 9, s. 249-253. ISSN 1213-5313. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí. Brno: Masarykova univerzita; Právnická fakulta, 2009. 184 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity AUBI. ISBN 978-80-210-4982-6. info
 • FRYŠTÁK, Marek. Trestní odpovědnost právnických osob jako jeden z možných nástrojů boje s hospodářskou kriminalitou. In Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008. s. 1711-1716, 6 s. ISBN 978-80-210-4733-4. info
Výukové metody
Teoretická příprava, diskuse.
Metody hodnocení
Trestní právo hmotné VI - Podmínka zápočtu: studie v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením TPH VI, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit vytištěnou nejpozději týden před termínem zápočtu, vyučujícímu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.