DO1OBC1 Občanské právo I.

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Předpoklady účasti v kurzu jsou identické s předpoklady přijetí do studijního programu jako celku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu Občanské právo I. je na úrovni odpovídající doktorskému studijnímu programu prohloubit poznání základní charakteristiky soukromého a občanského práva, včetně jeho systémového začlenění do rámce právního řádu a jeho vnitřního systému. Dále prohloubit poznání zásad, norem, pramenů občanského práva a jeho nejobecnějších institutů, zahrnutých do rámce kategorie právních skutečností. Důraz je kladen na srovnávací metodu, zejména z pohledu práva EU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat na vědecké úrovni a s vědeckou argumentací základní kritéria identifikace soukromého práva a jeho odlišení od práva veřejného
- provést analýzu vnitřního členění soukromého práva, zejména odlišení občanského práva jako obecného soukromého práva a tzv. zvláštních soukromých práv;
- teoreticky i prakticky aplikovat normy soukromého práva;
- v rámci aplikace a interpretace norem dokázat pracovat s jednotlivými typy právních pravidel, resp. principů soukromého práva;
- provést systémovou analýzu, navrhnout rozhodnutí a příslušnou argumentaci v tzv. hard cases;
- zapracovat do modelových civilních rozhodnutí judikaturu a nálezy Soudního dvora EU, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva;
- vypracovat koncept řešení, založených na teorii a praxi právnických skutečností.
Osnova
 • 1. Paradigma, základní charakteristika občanského práva. 2. Místo občanského práva v systému práva. 3. Systém občanského práva. 4. Zásady občanského práva. 5. Normy a prameny občanského práva. 6. Teoretické a praktické otázky právních skutečností. 7. Teoretické a praktické otázky právních úkonů. 8. Teorie a praxe smluvního práva. 9. Kategorie času v občanském právu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Hurdík, J., Selucká, M., Koukal, P. a kol., Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl. Brno: MU 2017, ISBN 978-80-210-8648-7.
 • SEDLÁČEK, Jaromír. Občanské právo československé : všeobecné nauky. Edited by Jiří Spáčil. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xxiv, ii. ISBN 9788073577421. info
 • HURDÍK, Jan a Petr LAVICKÝ. Systém zásad soukromého práva. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 198 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, No 367. ISBN 978-80-210-5063-1. info
 • TELEC, Ivo. Metodika výkladu právních předpisů : právně hermeneutická technika. Vyd. 2., v nakl. Doplněk 1. Brno: Doplněk, 2001. 58 s. ISBN 8072391038. info
 • Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Edited by Antonín Hartmann - Bedřich Andres - František Rouček - Jaromír Se. Reprint původního vydání. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 600 s. ISBN 8085963604. info
 • ZWEIGERT, Konrad a Hein KÖTZ. Einführung in die Rechtsvergleichung :auf dem Gebiete des Privatrechts. 3., neubearb. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996. xvii, 729. ISBN 3-16-146548-2. info
 • HURDÍK, Jan. Právní postavení subjektu občanského práva : (vybrané problémy). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 41 s. ISBN 8021010940. info
 • ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Smlouva : (k otázkám československé občanskoprávní smluvní teorie). 1. vyd. Praha: Academia, 1985. 183 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinová a individuální diskuse. Domácí příprava. Ústní a písemná prezentac
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO1OBC1