DO1SZB1 Právo životního prostředí I. - Koncepční nástroje v ochraně životního prostředí

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je zmapování dané problematiky v právu životního prostředí, poskytnutí přehledu závěrů rozhodovací praxe a hledání řešení vybraných problematických otázek na základě teoretických a praktických znalostí. Předmět je jako povinný určen primárně studentům oboru Správní právo a právo životního prostředí s disertací specializovanou na právo životního prostředí. Obsahem tohoto předmětu je problematika koncepčních nástrojů ochrany životního prostředí, územní plánování a na něj navazující územní řízení a integrované povolování, posuzování vlivů na životní prostředí a nejvýznamnější koncepční nástroje (jejich systémy)ve vybraných oblastech ochrany životního prostředí - ochrany ovzduší, vodních zdrojů, nakládání s odpady, ochrany přírody a lesů aj.
Výstupy z učení
Výstupem z učení je schopnost studenů analyzovat problematický případ v dané oblasti práva životního prostředí, analyzovat odpovídající právní úpravu s ohledem na požadavky práva EU, aplikovat příslušná pravidla na konkrétní případy, orientovat se a používat judikaturu, prezentovat své výsledky v kolektivu.
Osnova
 • Funkce koncepčních nástrojů a jejich význam pro realizační nástroje. Posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu ke koncepčním nástrojům. Územní plánování. Koncepční nástroje v jednotlivých oblastech ochrany životního prostředí (zejména ovzduší, příroda, les, odpady, vodní zdroje).
Literatura
  povinná literatura
 • • VOMÁČKA, Vojtěch a Dominik ŽIDEK. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 336 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 561. ISBN 978-80-2
 • • JANČÁŘOVÁ, Ilona a Jiří VODIČKA. Kam se poděly krátkodobé akční plány? Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2018, XXVI, č. 2, s. 337-355. ISSN 1210-9126.
 • • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Significance of Air Quality Plans - the Czech Experience. In Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen. Sustainable Management of Natural Resources: Legal Instruments and Approaches. Cambridge: Cambridge: Intersentia, 2018. s. 195-21
  doporučená literatura
 • VOMÁČKA, Vojtěch a Lenka BAHÝĽOVÁ. Zvláštní režim procesu EIA pro vybrané prioritní stavby (k novele č. 256/2016 Sb.). České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Česká společnost pro právo životního prostředí, 2016, Neuveden, č. 3, s. 45-52. ISSN 1213-5542. Open access časopisu info
 • VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Posuzování vlivů na životní prostředí. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck. Praha, 2012, roč. 18, č. 3, s. 81 - 86, 5 s. ISSN 1211-4405. info
 • VOMÁČKA, Vojtěch a Ilona JANČÁŘOVÁ. Transboundary Impact Assessment from the Central European Perspective. Czech Yearbook of International Law. Huntington USA: Juris Publishing, Inc., 2012, roč. 3, č. 2012, s. 19-37. ISSN 2157-2976. URL info
Výukové metody
Konzultace, četba, samostudium.
Metody hodnocení
Kolokvium spočívající v prezentaci písemné práce a odborné rozpravě k předmětné problematice (dle tematických/zkušebních okruhů publikovaných v isu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/DO1SZB1