DO1TEPR03 Současné právní myšlení I.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
Úspěšné ukončení magisterského studia v právních vědách nebo příbuzných společenských vědách. Předmět bude koncipován jako úvod do metodologických východisek současné právní filozofie. Studenti budou obeznámeni se základními metodologickými problémy. S ohledem na řešená témata budou pak jednotlivé pozice probírány hlouběji.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu bude studium konkrétních metodologických pozic v současné právní filozofii. To znamená studium základních principů a kategorií, které jednotlivé pozice charakterizují. Rovněž to předpokládá dobrou orientaci v názorech jednotlivých výrazných představitelů daného filozofického směru.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen napsat recenzi zadané práce ke zvolenému tématu. Recenze by měla být zpracována k publikaci v některém odborném časopisu.
Osnova
  • 1. Tradiční metodologické pozice právního myšlení: normativismus, pozitivismus, pragmatismus.
  • 2. Anti-normativismus a antipozitivismus.
  • 3. Systémové pojetí práva a jeho kritika.
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou a) cvičení a diskusí na daná témata; b)zadání domácích úkolů.
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen předložením písemně zpracované recenze.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO1TEPR03