DO1TRPR03 Kriminologie I.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je cílem je prohloubení teoretických znalostí kriminologických témat dle osnovy předmětu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu žáci budou schopni porozumět a vysvětlit pojmy z oblasti kriminologie. Budou schopni využít získané informace a aplikovat je v praxi.
Osnova
 • Kriminologie - obecná část: Pojem, předmět a metodologie kriminologie, stav, struktura a dynamika kriminality, oběť trestného činu, osobnost pachatele, latentní kriminalita, kriminální statistiky Kriminologie - zvláštní část: Fenomenologie a etiologie recidivy, kriminality mladistvých, drogové kriminality, násilné a sexuální kriminality, dopravní trestné činnosti, etnické a cizinecké kriminality, hospodářské a majetkové kriminality, počítačové kriminality, kriminality žen, organizované kriminality, extremismu a terorismu, problematika prostituce.
Literatura
  povinná literatura
 • KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. / Josef Kuchta, Helena Válková a kolektiv. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. 544 s. (Beckovy mezioborové učebnice). ISBN 80-7179-813-4. info
  doporučená literatura
 • TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie : jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 214 s. ISBN 9788024729824. info
 • NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 9788073573775. info
 • Internationales Handbuch der Kriminologie. Edited by Hans Joachim Schneider. Berlin: De Gruyter Recht, 2007. x, 1065. ISBN 9783899491289. info
 • PORADA, Viktor. Kriminalistika : (úvod, technika, taktika). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 309 s. ISBN 9788073800383. info
 • MOULISOVÁ, Marcela. Kriminologie a prevence kriminality. Edited by Ivana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Armex Publishing, 2004. 146 s. ISBN 8086795055. info
 • MUSIL, Jan. Kriminalistika : vybrané problémy teorie a metodologie. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. 309 s. ISBN 8072510800. info
 • Institut pro kriminologii a sociální prevenci (Praha). Organizovaná kriminalita z pohledu kriminologie a trestního práva : sborník studií k problematice organizované kriminality. Edited by Miroslav Scheinost. 1. vyd. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1996. 160 s. ISBN 80-86008-07-X. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, exkurze do věznice
Metody hodnocení
Znalost praktických otázek trestního práva - podle profese doktoranda v jednotlivých orgánech činných v trestním řízení. Podle možností návštěva některého z nápravně výchovných zařízení či soudní pitvy. Navázání internetových kontaktů s IKSP v Praze, excerpce knihovny a výzkumných zpráv tohoto institutu.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO1TRPR03