DO2MPS2 Veřejný zájem v mezinárodním právu soukromém

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Garance
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Veřejný zájem představuje aspekt, který ovlivňuje legislativní proces ve všech oblastech práva. V mezinárodním právu soukromém, pokud odhlédneme od samotné normotvorby, je veřejný zájem reflektován několika základními instituty kolizního mezinárodního práva sourkomého (předmětem tohoto předmětu nejsou instituty reflektující veřejný zájem v rovině mezinárodního práva procesního). Jedná se o výhradu veřejného pořádku, imperativní normy či materializaci kolizního řešení. Cílem předmětu je analyzovat stěžejní parametry těchto institutů včetně projevů a dopadů na soukromprávní vztahy s mezinárodním prvkem. Instituty budou analyzovány perspektivou procesu aplikace cizího práva, tj. v jakém okamžiku a jakým způsobem mohou bý tyto instituy využity.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat a porovnat rozdíly mezi třemi instituty mezinárodního práva soukromého - výhrady veřejného pořádku, imperativních norem a materializace kolizního řešení. Bude schopen vysvětlit a určit důvody použití těchto institutů, okamžik využití v rámci procesu aplikace cizího práva a dopady na soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem.
Osnova
 • I. ordre public II. imperativní normy III. materializace kolizního řešení
Literatura
 • 33. LIPSTEIN, Kurt. The General Principles of Private International Law. In: Recueil des cours. Collected Courses of the Hague Academy of International Law 1972. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 1973, vol. 135, s. 97-230.
 • 31. LAGARDE, Paul. Public Policy. In: KURT, Lipstein (ed.). International Encyclopedia of Comparative Law. Tübingen: J.C.Mohr, 1991, vol. 3, 61 s.
 • 19. FUMAGALLI, Luigi. EU Private International Law and The Public Policy Exception. Law. In: ŠARČEVIĆ, Petar; VOLKEN, Paul; BONOMI, Andrea (eds.). Yearbook of Private International Law. Volume VI – 2004. Munich: Sellier. European Law Publishers; Berne:
 • 26. KEGEL, Gerhard. Fundamental Approaches. In: KURT, Lipstein (ed.). International Encyclopedia of Comparative Law. Tübingen: J.C.Mohr 1986, vol. 3, 77 s.
 • Dicey, A., Morris, J., Collins, L. The Conflict of Laws. London : Sweet & Maxwell, 2008
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 268 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-501-7. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Tereza KYSELOVSKÁ. K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 254 s. Edice S, řada teoretická Právnické fakulty MU, č. 455. ISBN 978-80-210-6455-3. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Závazky ze smluv a jejich právní režim (se zvláštním zřetelem na evropskou kolizní úpravu). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 273 s. Edice monografiie, řada teoretická, svazek č. 375. ISBN 978-80-210-5240-6. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, prezentace
Metody hodnocení
Diskuze nad tématy zvolenými na začátku semestru realizovaná po nastudování stanovené literatury a judikatury.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO2MPS2