DO3TEPR02 Právní teorie III.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na prohloubení znalosti právně teoretických a právně filosofických prací významných autorů a na rozvíjení schopnosti pracovat s abstraktními právní pojmy a teoretickými právními koncepcemi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vyložit základní myšlenky zadaného právně teoretického díla; - charakterizovat právně filosofická východiska díla; - osvojit si terminologii, se kterou autor v práci pracuje; - vést polemiku s názory autora a celkově zhodnotit zadané dílo.
Osnova
 • Prostudování a rozbor práce Oty Weinbergera Filosofie, právo, morálka. Diskuse nad jednotlivými částmi práce. Celkové zhodnocení práce a jejího přínosu.
Literatura
  povinná literatura
 • WEINBERGER, Ota. Filozofie, právo, morálka : (problémy praktické filozofie). Translated by Pavla Váňová. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 178 s. ISBN 8021006137. info
  doporučená literatura
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. 323 s. ISBN 80-86432-13-0. info
 • SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, Plzeň, 2011. 620 stran. ISBN 978-80-87439-03-6.
Výukové metody
Individuální a kolektivní konzultace, rozprava nad knihou.
Metody hodnocení
Zápočet

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3TEPR02