DO4OBC1 Občanské právo IV.

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Absolvování předmětu DO3OBC1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky je v návaznosti na předměty Občanské právo I.-III. prohloubit poznání v oblasti teorie a praxe závazkového práva se zaměřením na závazky kontraktní. Zvláštní pozornost je věnována poznání a osvojení teoretických otázek obecné části závazkového smluvního práva, ochrany spotřebitele v soukromém právu, jakož i jednotlivých typů závazkových vztahů ze smluv. Důraz je kladen na srovnávací metodu, zejména ve vztahu k právu EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování kurzu: - pracovat v teoretickém i praktickém smyslu s institutem závazkového vztahu, vznikajícího z právních jednání (smluv);
- popsat teoretický koncept právních řešení, založených na využití institutu smluvního závazkového vztahu;
- identifikovat vnitřní strukturu smluvního závazkového vztahu a využít získaných poznatků pro řešení praktických případů v občanském právu;
- identifikovat a pracovat s různými typy závazkových právních vztahů.
Osnova
 • 1. Pojem závazků v občanskoprávním a meziodvětvovém pojetí. 2. Typologie závazků. 3. Vznik závazků. 4. Zajištění závazků. 5. Změna závazků. 6. Zánik závazků. 7. Typické závazky. 8. Atypické závazky.
Literatura
  povinná literatura
 • TINTĚRA, Tomáš. Závazky a jejich zajištění v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: Leges, 2013. 198 s. ISBN 9788087576755. info
 • LAVICKÝ, Petr. Solidární závazky. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2004. 191 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-7179-913-0. info
  doporučená literatura
 • HURDÍK, Jan a Josef FIALA. ‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: No 81 Contracts. - updated monograph by 2014. updated text by 2014. Aalpen an den Rijn: Kluwer Law Int., 2014. 148 s. Contracts sv. 81. ISBN 978-90-6544-941-2. info
 • SELUCKÁ, Markéta, Eva DOBROVOLNÁ, Markéta KLUSOŇOVÁ a Lukáš HADAMČÍK. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014. info
 • HURDÍK, Jan a Jiří HANDLAR. Pojetí a systém unifikačních projektů evropského smluvního práva (DCFR) a české právo smluvních závazků. In Evropské unifikační projekty závazkového práva a české občanské právo. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 8-49, 41 s. Spisy Právnické fakulty MU-řada teoretická-sv.359. ISBN 978-80-210-5042-6. info
 • HANDLAR, Jiří. K problematice rozlišování dohod působících změnu a zánik závazku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2007, roč. 15, č. 23, s. 841-848. ISSN 1210-6410. info
 • HANDLAR, Jiří. Dohoda stran jako důvod změny a zániku závazků v občanském a obchodním právu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2006, roč. 14, č. 19, s. 689-697. ISSN 1210-6410. info
 • HANDLAR, Jiří. K pojmům privativní a kumulativní novace. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 14, č. 2, s. 115-121. ISSN 1210-9126. info
 • HANDLAR, Jiří. Právní režim inominátního závazku v občanském a obchodním právu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2003, roč. 11, č. 4, s. 164-170. ISSN 1210-6410. info
 • ZWEIGERT, Konrad a Hein KÖTZ. Einführung in die Rechtsvergleichung :auf dem Gebiete des Privatrechts. 3., neubearb. Aufl. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1996. xvii, 729. ISBN 3-16-146548-2. info
 • LANDO, Ole. Contracts. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1976. 159 s. info
 • BLAŽKE, Jaromír. Společné závazky : o nové pojetí koreality. 1. vyd. Praha: Orbis, 1953. 125 s. info
 • SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. V Brně: Nákladem československého akademického spolku Právník, 1929. 117 s. URL info
 • SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. III., Mimosmluvní závazky, jednatelství a versio in rem - náhrada škody - nekalá soutěž. V Brně: Nákladem československého akademického spolku Právník, 1929. 117 s. info
 • KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. Praha: Nákladem Spolku československých právníků "Všehrd", 1929. 340 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinové a individuální diskuse (konzultace). Domácí příprava projektů. Písemná a ústní prezentace.
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU a UNIDROIT. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci organizované výuky a zejména závěrečné kolokvium.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.