DO4PVPC2 Rodinné právo III.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky je v návaznosti na Rodinné právo I. a II. prohloubit poznání teoretických i praktických otázek majetkového manželského práva a práva rodinného bydlení.
Výstupy z učení
Na konci výuky bude student schopen samostatně vyhledat, nastudovat, analýzovat a komentovat judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentních stanovisek. Tím student získá povědomí o lidskoprávní dimenzi rodinného práva a jeho významu pro člověka jako dítěte, rodiče, manžela, náhradního rodiče apod. Student bude moci porozumět dané problematice v souvislostech. Nahlédnutím do právních řádů jiných zemí se student seznámí s problematikou sbližování a rozcházení rodinných práv v Evropě, s jeho kořeny. Porozumí problematice "common core" a informace využije k formulování "better law". Tím student získá předpoklady pro argumentačně promyšlená a racionální stanoviska ve věci vývoje rodinného práva a jeho tendencí. Pouze správné porozumění dané problematiky v jejich širších souvislostech povede studenta ke správné aplikaci jak platné právní úpravy, tak úpravy rekodifikované. V průběhu výuky student - mimo jiné - aktivně rozebírá případové studie, analyzuje a řeší modelové případy, interpretuje a aplikuje zákon a promyšleně a racionálně argumentuje.
Osnova
 • 1. Teoretické koncepce manželského majetkového práva v evropském kontextu. 2. Problematika rodinného bydlení. 3. Problém separace manželů a její právní následky z hlediska majetkových poměrů a bydlení. 4. Soukromoprávní ochrana před domácím násilím - evropské trendy.
Literatura
  povinná literatura
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a Radovan DÁVID. Rodinné právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xl, 355. ISBN 9788074006449. info
  neurčeno
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Uplatnění autonomie vůle v českém a italském rodinném právu. Právník. Praha: Academia, 2003, Roč. 142, č. 11, s. 1099-1135. ISSN 0324-7007. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Manželské majetkové právo : úvahy de lege ferenda. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 1, s. 120-127. ISSN 1210-9126. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Předmanželská smlouva de lege lata a rekodifikace českého rodinného práva. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2003, Roč. 11, č. 6, s. 263-270. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Malá poznámka k věcem sloužícím k výkonu povolání jednoho z manželů. In Sborník příspěvků z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11.-1.12.2005. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, 2006. s. 73-74. ISBN 8024412993. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Několik poznámek k institutu bezpodílového spoluvlastnictví manželů jako základu manželského práva majetkového. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, s. 87-97. ISSN 1210-9126. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Smlouvy mezi snoubenci, manžely a rozvedenými manžely. (2. část). Právo a rodina. Praha: Linde, 2004, Roč. 6, č. 7, s. 6-10. ISSN 1212-866X. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Úvahy nad rekodifikací českého rodinného. In Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. 1. vyd. Praha: ASPI, a.s., 2005. s. 225 - 243. Pocty, 350. publikace. ISBN 80-7357-133-1. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Lidskoprávní dimenze manželského majetkového práva - soudní přezkum předmanželských smluv. In Olomoucké právnické dny. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2008. s. 197 - 215. ISBN 978-80-903400-3-9. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Občanskoprávní aspekty domácího násilí de lege ferenda. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2003, Č. 8, s. 84-89, 5 s. ISSN 1210-6348. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Civilněprávní postih domácí násilí - úvahy de lege ferenda (zejména nad sněmovním tiskem č. 828). In Právo proti domácímu násilí : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 52-55. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Radovan DÁVID. Rodinné bydlení a domácí násilí. Právní fórum. Praha, Česká republika: ASPI, a.s., 2008, roč. 2008, č. 10, s. 429-436. ISSN 1214-7966. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Recenze díla Schwenzer, I., Dimsey, M.: Model Family Code. From a Global Perspective. Antwerpen - Oxford, Intersentia, 2006, 257 s. Právník. Praha, Česká republika: Ústav státu a práva Akademie věd, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 80-83. ISSN 0231-6625. info
Výukové metody
- teoretická příprava - interpretace a aplikace právních norem - studium, analýza a prezentace judikatury Evropského soudu pro lidská práva - argumentace - práce ve skupinách
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni Evropské unie. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci konzultací. Podmínkou pro zápočet je zejména závěrečné kolokvium nad písemnými eseji na aktuální téma zadané katedrou občanského práva.
Informace učitele
zdenka.kralickova@law.muni.cz

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO4PVPC2