DO5PVPC2 Rodinné právo IV.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky je v návaznosti na Rodinné právo I. - III. prohloubit poznání v oblasti teorie a praxe právní úpravy vzniku a zániku rodičovství, zejména ve světtle judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve věci slaďování biologického, sociálního a právního rodičovství, a práv a povinností mezi rodiči a dětmi.
Výstupy z učení
Na konci výuky bude student schopen samostatně vyhledat, nastudovat, analýzovat a komentovat judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentních stanovisek. Tím student získá povědomí o lidskoprávní dimenzi rodinného práva a jeho významu pro člověka jako dítěte, rodiče, manžela, náhradního rodiče apod. Student bude moci porozumět dané problematice v souvislostech. Nahlédnutím do právních řádů jiných zemí se student seznámí s problematikou sbližování a rozcházení rodinných práv v Evropě, s jeho kořeny. Porozumí problematice "common core" a informace využije k formulování "better law". Tím student získá předpoklady pro argumentačně promyšlená a racionální stanoviska ve věci vývoje rodinného práva a jeho tendencí. Pouze správné porozumění dané problematiky v jejich širších souvislostech povede studenta ke správné aplikaci jak platné právní úpravy, tak úpravy rekodifikované. V průběhu výuky student - mimo jiné - aktivně rozebírá případové studie, analyzuje a řeší modelové případy, interpretuje a aplikuje zákon a promyšleně a racionálně argumentuje.
Osnova
 • 1. Určování rodičovství. 2. Aktuální otázky rodičovství: rovnováha mezi bilogickým, sociálním a právním rodičovstvím ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 3. Anonymní a utajené porody. 4. Rodičovská odpovědnost. 5. Příbuzenství. 6. Vyživovací povinnost mezi rodiči a dětmi a dalšími příbuznými.
Literatura
  povinná literatura
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a Radovan DÁVID. Rodinné právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xl, 355. ISBN 9788074006449. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka a Milana HRUŠÁKOVÁ. § 655 [Pojem, podstata a účel manželství] až § 670 [Vztah mezi občanským a církevním sňatkem]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1-35. Velké Komentáře. ISBN 978-80-7400-503-9. info
  neurčeno
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Kauza tzv. právně volné dítě. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 2, s. 52-57. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Souhlas k osvojení, přímý i blanketový, jako právní úkon směřující ke změně statusu dítěte. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 36, č. 5-6, s. 307-313. ISSN 0139-6005. info
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 13, č. 2, s. 53-57. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Tradice a inovace v rodinném právu se zaměřením na rodičovství. In Tradice a inovace v občanském právu. 1. vyd. Brno: MU, Brno, 2007. s. 143 - 147. ISBN 978-80-210-4490-6. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Přirozené právo dítěte znát svůj původ a jeho ochrana v českém civilním právu. In Ficová, S. (ed.): Ochrana práv maloletých v civilnom procese. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. s. 68-78. ISBN 978-80-7160-253-8. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. K problematice občanskoprávních aspektů mezinárodních únosů dětí. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 8, s. 335-337. ISSN 1210-6410. info
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ a Zdeňka GREGOROVÁ. Výchova, výživa a státní sociální podpora. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 4, s. 169-172. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. 1. vyd. In Náhradní výchova dětí - možnosti a meze. 1. vyd. Praha, Česká republika: Univerzita Karlova, 2008. s. 74 - 86. ISBN 978-80-87146-05-7. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Vyživovací povinnost rodičů k dětem v náhradní péči. 2. vyd. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 13, č. 9, s. 305-309. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. K některým právním aspektům náhradní rodinné péče: tzv. příbuzenská pěstounská péče. In Aktuální otázky náhradní rodinné péče - Sborník z VII. celostátního semináře náhradní rodinné péče. 1. vyd. Brno: Triada - poradenské centrum, 2007. s. 39 - 46. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Rodinné právo: vzájemná práva a povinnosti prarodičů a vnuků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 9 s. ISBN 978-80-210-4527-9. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Vztahy mezi prarodiči a vnuky. Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 1999, roč. 1, č. 8, s. 1-9. ISSN 1212-3463. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Ombudsman pro děti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 160-163. ISSN 1210-9126. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Recenze díla Schwenzer, I., Dimsey, M.: Model Family Code. From a Global Perspective. Antwerpen - Oxford, Intersentia, 2006, 257 s. Právník. Praha, Česká republika: Ústav státu a práva Akademie věd, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 80-83. ISSN 0231-6625. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Práva neprovdané matky. Právo a rodina. Praha: Linde, 2004, Roč. 6, č. 8, s. 4-8. ISSN 1212-866X. info
Výukové metody
- teoretická příprava - interpretace a aplikace právních norem - studium, analýza a prezentace judikatury Evropského soudu pro lidská práva - argumentace - práce ve skupinách
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni Evropské unie. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci konzultací. Předpokladem pro zápočet je zejména závěrečné kolokvium nad písemnými eseji na aktuální téma vyhlášené katedrou občanského práva.
Informace učitele
zdenka.kralickova@law.muni.cz

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO5PVPC2