DO5TEPR02 Právní teorie V.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na prohloubení znalosti právně teoretických a právně filosofických prací významných autorů a na rozvíjení schopnosti pracovat s abstraktními právní pojmy a teoretickými právními koncepcemi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vyložit základní myšlenky zadaného právně teoretického díla; - charakterizovat právně filosofická východiska díla; - osvojit si terminologii, se kterou autor v práci pracuje; - vést polemiku s názory autora a celkově zhodnotit zadané dílo.
Osnova
 • Prostudování a rozbor práce Zdeňka Kühna Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů v judikatuře. Diskuse nad jednotlivými částmi práce. Celkové zhodnocení práce a jejího přínosu.
Literatura
  povinná literatura
 • KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva ve složitých případech : k úloze právních principů v judikatuře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002. 419 s. ISBN 8024604833. info
  doporučená literatura
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • WINTR, Jan. Říše principů : obecné a odvětvové principy současného českého práva. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 278 s. ISBN 8024612461. info
 • Holländer, Pavel. Filosofie práva. 2. rozš. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. 421 s. ISBN 9788073803667.
Výukové metody
Individuální a kolektivní konzultace, rozprava nad knihou.
Metody hodnocení
Zápočet

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO5TEPR02