DO6OBC1 Občanské právo VI.

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
Absolvování kurzu DO5OBC1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky je v návaznosti na předmety Občanské právo I - V prohloubit poznání v oblasti sukcese práv, včetně sukcese právnických osob a dědického práva. Zvláštní důraz je kladen na zvládnutí srovnávací metody, zejména ve vazbě na právo EU.
Výstupy z učení
Student bude způsobilý po absolvování kurzu: - pracovat v teoretickém i praktickém smyslu s instituty dědického práva a dědickým právem jako systémovým celkem;
- popsat teoretický koncept právních řešení, založených na využití institutů dědického práva;
- identifikovat vnitřní strukturu a systémové vazby dědického práva a využít získaných poznatků pro řešení praktických případů v občanském právu;
- identifikovat a pracovat s různými typy projevů poslední vůle.
Osnova
 • 1) Sukcese práv - obecná charakteristika 2) Dědická sukcese 3) Předpoklady dědění 4) Dědění ze zákona 5) Dědění ze závěti 6) Nabytí dědictví státem 7) Správce dědictví
Literatura
  doporučená literatura
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Nové rakouské dědické právo: Proč? Kdy? A jak? 2016. info
 • DOBROVOLNÁ, Eva. Nové rakouské dědické právo "v detailu". In Olomoucké právnické dny. 2016. info
 • SALÁK, Pavel. Letní škola katedry dějin - Dědické právo v proměnách věků. 2015. info
 • SALÁK, Pavel. Principles of inheritance law. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. s. 8-12. ISBN 978-83-7490-848-1. info
 • SVOBODA, Jiří a Ondřej KLIČKA. Dědické právo v praxi. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 37. ISBN 9788074002663. info
 • SCHELLE, Karel. ABGB a dědické právo. In Dny práva – 2010 – Days of Law (4. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - The fourth year of the international conference held by Masaryk University, Faculty of Law, Sborník příspěvků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1642 - 1654, 12 s. ISBN 978-80-210-5305-2. info
 • MIKEŠ, Jiří a Ladislav MUZIKÁŘ. Dědické právo : praktická příručka : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního i procesního. 3. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2007. 351 s. ISBN 9788072016747. info
 • Dědické právo v předpisech let 1925-2001. Edited by Petr Bílek. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2001. xv, 507. ISBN 8071795909. info
 • TILSCH, Emanuel. Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní. Část I. V Praze: Bursík a Kohout, 1905. 157 s. info
Výukové metody
Přednášky, semánáře, individuální a skupinová diskuse (konzultace). Domácí příprava. Písemné projekty a ústní prezentace.
Metody hodnocení
Předpokladem získání kreditů je příprava a prezentace písemného individuálního nebo skupinového projektu a kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO6OBC1