DO6PVPC3 Srovnávací soukromé právo V.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předchozí kurzy srovnávacího soukromého práva. Jeho cílem je poskytnout studentům prostor pro vlastní komparativní práci v oblasti týkající se tématu jejich disertační práce.
Výstupy z učení
Výstupy z učení Po absolvování předmětu bude student schopen: 1. Uchopit zvolené téma v komparativních souvislostech, pochopit základní koncepční přístupy, metodologii, stejně jako význam právní komparatistiky v procesu poznávání práva. 2. Srovnat jednotlivé přístupy ke zvolenému tématu, zejména ve vztahu k odlišnostem normativních systému (ius communae vs common law), stejně jako vybraných jurisdikcích. 3. Vyhodnotit přínos a význam právní komparatistiky v procesu poznávání práva 4. Zachytit společné problémy a vývojové tendence ve zvolené oblasti práva 5. Vytvořit vlastní metodu zpracování vybraného tématu, vytýčit si základní srovnávací kritéria (tertium comparations) 6. Na základě studia odborné literatury i praktických zkušeností nabytých během studia využít při zpracování zvoleného tématu komparativní pracovní metody a vyvodit prakticky využitelné závěry 7. Díky svým praktickým dovednostem bude schopen rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody nejen v oboru práva, ale i širších funkčních vazeb do dalších oblastí 8. Vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání 9. Plánovat činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění 10. Samostatně řešit středně složité až složitá právní a právně etické problémy při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků. 11. Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni, odborné i široké veřejnosti; 12. Jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce, včetně ústní a písemné prezentace výsledků tvůrčí činnosti 13. Získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání ostatních 14. Kriticky uvažovat v širších souvislostech a aplikaci v novém kontextu.
Osnova
  • Individuální téma – podle tématu disertační práce studenta.
Výukové metody
Individuální teoretická příprava, semináře, písemné eseje.
Metody hodnocení
ústní kolokvium

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO6PVPC3