DO6TEPR02 Právní teorie VI.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na prohloubení znalosti právně teoretických a právně filosofických prací významných autorů a na rozvíjení schopnosti pracovat s abstraktními právní pojmy a teoretickými právními koncepcemi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - vyložit základní myšlenky zadaného právně teoretického díla; - charakterizovat právně filosofická východiska díla; - osvojit si terminologii, se kterou autor v práci pracuje; - vést polemiku s názory autora a celkově zhodnotit zadané dílo.
Osnova
  • Prostudování a rozbor práce Pavla Holländera Filosofie práva. Diskuse nad jednotlivými částmi práce. Celkové zhodnocení práce a jejího přínosu.
Literatura
    povinná literatura
  • HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 421 s. ISBN 9788073803667. info
    doporučená literatura
  • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
  • A companion to philosophy of law and legal theory. Edited by Dennis M. Patterson. 2nd ed. Malden: Blackwell Publishing, 2010. xiv, 690. ISBN 9781405170062. info
Výukové metody
Individuální a kolektivní konzultace, rozprava nad knihou.
Metody hodnocení
Zápočet

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO6TEPR02