DOPVPM04 Rozhodčí řízení – analýza vybraných otázek

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základním tématem předmětu je mezinárodní rozhodčí řízení. Analýzovány budou následující otázky: doktríny mezinárodního rozhodčího řízení, prameny mezinárodního rozhodčího řízení, vliv doktrín na jednotlivé otázky, problematika práva rozhodného, vztah mezi soudy rozhodčími a obecnými, různé modely uznání a výkonu rozhodčího nálezu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - schopen pochopit a vysvětlit teoretické základy ADR, a speciálně rozhodčího řízení; - bude schopen určit a popsat trendy vývoje mezinárodního rozhodčího řízení; - bude schopen srovnat vývoj v ČR s vývojem v zahraničí; - bude rovněž schopen předkládat odůvodněné, argumentačně promyšlené úvahy týkající se jednotlivých problematik.
Osnova
 • 1. Vymezení 2. Mezinárodní rozhodčí smlouva - vazba smlouvy a rozhodčího nálezu. 3. Doktríny mezinárodního práva soukromého a jejich vliv na legislativní uchopení. 4. Rozhodci a rozhodčí senát. 5. Právo rozhodné 6. Rozhodčí nález 7. Výkon rozhodčího nálezu.
Literatura
  povinná literatura
 • na úvodní semináři jsou studentům zadány aktuální materiály pro studium; rovněž se předpokládá, že oni sami si vytvoří doporučený seznam literatury
  neurčeno
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. aktualizované. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 400 s. 1182 svazek. ISBN 978-80-7478-004-2. info
 • G. Born, International Arbitration, Kluwer International, 2015
 • Lew, J.D.M., Mistelis, L.A. Kroll, S.M. Coparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003
Výukové metody
skupinová diskuse
Metody hodnocení
1. Studenti presenční formy studia jsou povinni průběžně navštěvovat konzultace. Průběžná práce na hodinách a diskuse k jednotlivým tématům je základem hodnocení. 2. Studenti kombinované formy vytvoří: seznam prostudované literatury v dané oblasti (nejméně 20 položek, vzhledem k povaze předmětu nejméně polovina zahraniční) a sepíší seminární práci na jedno z témat uvedených jako témata pro konzultace denních studentů. Seminární práce bude povinně obsahovat nejenom teoretické východisko zastávané autorem, ale bude doplněna i o rozhodnutí ICC z databáze na fakultě. 3. Studenti, kteří se aktivně účastní na moot court (jako tutoři či jako studenti) budou hodnocení za tuto svou aktivitu.
Informace učitele
Studenti kombinované formy vytvoří: seznam prostudované literatury v dané oblasti (nejméně 20 položek, vzhledem k povaze předmětu nejméně polovina zahraniční) a sepíší seminární práci na jedno z témat uvedených jako témata pro konzultace denních studentů. Seminární práce bude povinně obsahovat nejenom teoretické východisko zastávané autorem, ale bude doplněna i o rozhodnutí ICC z databáze na fakultě. Studenti, kteří se aktivně účastní na moot court (jako tutoři či jako studenti) budou hodnocení za tuto svou aktivitu. Témata pro seminární práce: - mezinárodní prvek v rozhodčím řízení - analýza rozhodnutí Nejvyššího soudu či ústavního soudu k vybranému problému rozhodčího řízení - další, studentem navržené téma Seminární práce: 5 stran včetně běžného vybavení
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DOPVPM04