DOPVPSAB3 Ústavní právo

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem studia je prohloubit u studentů znalost z oblasti ústavního práva. V prvé řadě ústavně právní aspekty pojetí státu (ČR) a jeho struktury, fungování a činnosti. Pozornost je současně věnována studiu a znalosti ústavněprávních projevů postavení jednotlivce v kontextu šířeji pojatých otázek demokracie, ústavnosti, zákonosti a samosprávy.
Výstupy z učení
Student bude: chápat základní a výchozimi pojmy ústavního práva; schopen popsat organizační strukturu moderního státu; schopen charakterizovat fungování moderního státu; schopen charakterizovat ústavu a ústavní právo samotné; rozumět základům lidskoprávní ochrany.
Osnova
 • Moderní stát a jeho ústavní právo. Pojem, předmět, prameny. Kontinuita a diskontinuita jako problém ústavního práva ČR. Odpovědnost a sankce v ústavním právu. Ústava jako základní zákon ČR a ústavněprávní základy právního řádu v ČR. Mezinárodní a vnitrostátní právo. Publikace právních předpisů. Interpretace a aplikace norem v ústavním právu. Ústavní koncepce ČR a její principy. Sdružovací právo a právo politických stran v ČR. Volební právo a jeho principy. Volební procedura a její stádia. Soudní kontrola voleb. Prvky přímé demokracie v ústavním právu ČR. Referendum v právní úpravě a praxi. Ústavněprávní základy územní organizace ČR. Pojem územní organizace státu. Unitární forma územní organizace ČR. Státní území a hranice ČR. Vymezení státního území ČR. Územně správní členění ČR. Hlavní město ČR. Státní občanství ČR. Pojem. Vývoj právní úpravy a její principy.
Literatura
  povinná literatura
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011. 370 s. ISBN 978-80-904083-8-8. info
 • FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2. vyd. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2011. 328 s. ISBN 978-80-904083-7-1. info
  doporučená literatura
 • FILIP, Jan, Zdeněk KOUDELKA, Jiří KROUPA, Jan SVATOŇ, Vojtěch ŠIMÍČEK a Renata VLČKOVÁ. Soudobé ústavní systémy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 241 s. Edice učebnice PrF MU v Brně ; č. 259. ISBN 80-210-2520-4. info
 • Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. Edited by Václav Pavlíček. 2. dopl. a podstatně rozš. Praha: Linde, 1999. 975 s. ISBN 8072011707. info
 • BLAHOŽ, Josef, Vladimír BALAŠ a Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 359 s. ISBN 80-85963-80-9. info
 • Ústava a ústavní řád České republiky : komentář. Edited by Václav Pavlíček - Jiří Hřebejk. 2. dopl. a podstatně rozš. Praha: Linde, 1998. 772 s. ISBN 8072011103. info
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 8072011413. info
 • KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní řízení evropských států. 1. vyd. Praha: Linde, 1996. 415 s. ISBN 8072010107. info
 • WEYR, František. Československé právo ústavní. V Praze: Melantrich, 1937. xii, 339. info
 • PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. Díl první, Právo ústavní. Rakouské právo ústavní. Čásť třetí, Ústava říšská, Čásť čtvrtá, Ústava mocnářství celkového. 2. dopl. vyd. V Praze: Nákladem Jednoty právnické, 1903. 478, 249 s. info
Výukové metody
samostudium, studium povinné a doporučené literatury informační mail na začátku semestru
Metody hodnocení
Schopnost samostatně analýzovat problém, argumentovat, interpetovat a aplikovat právní úpravu na řešení konkrétních příkladů a případů. Způsobilost obhajovat názor v diskusi, písemně zpracovat zadané/zvolené/nalezené téma.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2023/DOPVPSAB3