LA404 Disertace III

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/0. 60 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LLM (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Otakar Smolík, CSc., MBA (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Špirudová
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto modulu je příprava, vlastní zpracování disertační práce a konzultace, tj.: • osvojení a aplikace metod zpracování disertační práce • osvojit si práci s tuzemskou a zahraniční právní literaturou • osvojit si schopnost vést s konzultantem odbornou diskusi k tématu disertační práce. Výstupem disertace by měl být např. návrh nové právní úpravy, nového organizačního předpisu, návrh výstupu orgánu veřejné správy (např. rozhodnutí, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouvy apod.), žaloby ve správním soudnictví apod. Po ukončení modulu by měli být účastníci schopni: • osvojit si metody zpracování disertační práce a práci s literaturou • orientovat se v právní literatuře a jejich pramenech • kriticky analyzovat studované prameny a zaujímat vlastní stanoviska • osvojit si práci s právními informačními systémy • kriticky analyzovat dosavadní právní normy a předpisy • osvojit si a prakticky aplikovat základní principy tvorby právních norem • znát a orientovat se ve struktuře rozhodovacích procesů veřejné správy, rozlišovat jednotlivé druhy rozhodovacích procesů podle hlavních znaků • orientovat se ve struktuře hlavních požadavků kladených na rozhodování a rozhodnutí přijímaná veřejnou správou, s porozuměním hlavních limitů pro rozhodování, a to v rovině právní i etické, a využívat je v aplikační praxi
Osnova
 • Výuka v modulu Disertace ve třetím a čtvrtém semestru probíhá jednak formou skupinové spolupráce a také formou individuálních konzultací s akademickými pracovníky vyučujícími v programu MPA (pravidelně v pátek).
Literatura
  doporučená literatura
 • ANZENBACHER, Arno. Einführung in die Ethik (Orig.) : Úvod do etiky [Anzenbacher, 1994] : Úvod do etiky [Anzenbacher, 2001]. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 501 s. ISBN 978-80-7380-104-5. info
 • PRŮCHA, Petr. Průcha, P.: Správní právo, obecná část, (učebnice) 7. doplněné a aktualizované vydání. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. ISBN 978-80-210-427. info
 • Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí. Edited by Richard A. Chapman, Translated by Olga Vidláková. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 263 s. ISBN 80-86429-14-8. info
 • KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. 1. vyd. Praha: Linde, 1998. 462 s. ISBN 8072011405. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 802101458X. info
 • KNAPP, Viktor. Velké právní systémy : úvod do srovnávací právní vědy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1996. xvi, 248. ISBN 340641253X. info
 • HUNGR, Pavel a Jozef PRUSÁK. Objektivní a subjektivní právo : vybrané problémy. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1983. 153 s. info
Výukové metody
Způsoby výuky: • individuální prezentace, • skupinové/individuální seminární aktivity – brainstorming, skupinové diskuse Jiné výukové metody: Samostudium, individuální konzultace.
Metody hodnocení
100 % průběžná práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2016.