LI103Zk Veřejné právo ICT

Faculty of Law
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. František Korbel, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem modulu je podat ucelený výklad aktuálních problémových aspektů veřejnoprávní regulace užití informačních a komunikačních technologií.
Syllabus (in Czech)
 • veřejný sektor jako informační systém
 • informace veřejného sektoru a jejich další užití (včetně promulgace právních předpisů a judikatury)
 • právo na informace
 • elektronické dokumenty ve veřejné správě a elektronický spis
 • informační systémy veřejné správy (včetně zadávání veřejných zakázek)
 • veřejnoprávní regulace služeb vytvářejících důvěru
 • veřejnoprávní regulace elektronických komunikací
 • správní jurisdikce na internetu a veřejnoprávní regulace vybraných sektorů poskytujících on-line obsah (se zaměřením na on-line hazard)
Literature
  recommended literature
 • MATES, Pavel and Vladimír SMEJKAL. E-government v České republice : právní a technologické aspekty. 2. podstatně přeprac. a ro. Praha: Leges, 2012. 464 s. ISBN 9788087576366. info
 • KORBEL, František. Právo na informace. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Zákon o právu na informace o životním prostředí. Komentář. 1. vyd. Praha: Linde Praha, a. s., 2004. 295 pp. ISBN 80-7201-465-X. info
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2019/LI103Zk