LI308Z eGovernment a eJustice

Faculty of Law
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (lecturer)
Mgr. František Korbel, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem modulu je:
• získat ucelený přehled české a evropské právní úpravy užití informačních a komunikačních technologií v procesech organizace a výkonu veřejné správy a soudnictví
• seznámení s právní úpravou veřejných rejstříků a registrů
• seznámení s aplikacemi eGovernmentu a virtualizovanými formami procesů při aplikaci práva
• vysvětlení právní úpravy vedení elektronického spisu a elektronických justičních platforem
Syllabus (in Czech)
 • virtualizace veřejné správy
 • informační systémy veřejné správy
 • veřejné registry (základní registry, registr smluv apod.)
 • specifické problémy práva na informace a dalšího užití informací veřejného sektoru
 • kontaktní místa veřejné správy a vybrané aplikace eGovernmentu
 • kybernetická bezpečnost veřejného sektoru
 • elektronický soudní spis a elektronické soudní řízení
 • nástroje Online Dispute Resolution a jejich využití ve státní správě, samosprávě a soudnictví
Literature
  required literature
 • POLČÁK, R. a kol. Veřejné právo informačních a komunikačních technologií – dokumenty ke studiu, Brno: Masarykova univerzita, plán. vyd. 2017.
  recommended literature
 • MATES, P., SMEJKAL, V. E-government v České republice: Právní a technologické aspekty. 2. podstatně přepracované a rozšířené vydání. Praha : Leges, 2012.
 • RELING, Dory. Technology for Justice. Leiden: Leiden University Press, 2009, 2009. info
 • FABRI, M. and F. CONTINI. Justice and technology in Europe: how ICT is changing the judicial business. The Hague: Kluwer Law International, 2001. info
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2019/LI308Z