LN201Zk Občanské právo II. (závazky ze smluv)

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- prohloubit znalosti v oblasti smluvního práva
- získat základní kontraktační dovednosti
identifikovat nutné požadavky na subjekty, formu a obsah smluv a analyzovat otázky právní závaznosti předsmluvních kontaktů a dokumentů
- umět rozlišit typy kontrahentů (B2B, B2C, C2C) a organizačně i právně zajistit kontraktaci se znalostí konkrétních smluvních typů i obecné úpravy závazků, včetně důsledků porušení právních povinností a možností zrušení závazků
- pochopení podstaty smluvního práva a způsobů uzavírání smluv a z toho vyplývající právní důsledky
Osnova
 • předsmluvní jednání mezi partnery
 • smlouvy a obchodní podmínky
 • nejasné smluvní obchodní klauzule
 • specifika kontraktace mezi podnikateli, ochrana slabší strany, ochrana spotřebitele
 • lokalizace, rozložení a minimalizace obchodních rizik prostředky smluvního práva
 • zajištění a utvrzení smluvených povinností. Závaznost smluveného obsahu, možnosti odstoupení od smlouvy
 • zánik závazku splněním a jinými způsoby – specifika závazků, jejich předmětem je nemovitost
 • nepojmenované smlouvy, jejich výhody a rizika
 • rozpoznání a volba vhodného smluvního typu
 • nejčastější smluvní typy – kupní smlouva, vedlejší ujednání v kupní smlouvě, výpůjčka, nájem a pacht
 • smlouva o převodu družstevního podílu
 • právní odpovědnost (následky porušení právních povinností) – za prodlení, za vady, za škodu – praktické implikace
Literatura
  povinná literatura
 • DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplně. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. 435 stran. ISBN 9788075521873. info
 • DVOŘÁK, Jan a Jiří ŠVESTKA. Občanské právo hmotné. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 225 stran. ISBN 9788074789359. info
  doporučená literatura
 • ŠVESTKA J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kolektiv: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I - VI. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014
 • Kolektiv: Občanský zákoník. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2014 - 2016
 • HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva.. 3. vyd. Plzeň: Nakladatalstvé Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 302 s. Soukromé právo 16. ISBN 978-80-7380-718-4. info
 • DOHNAL, Jakub, Miroslav GALVAS a Jakub OLIVA. Obchodní smlouvy. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2016. xvi, 214. ISBN 9788074004896. info
 • SELUCKÁ, Markéta a Lukáš HADAMČÍK. Nájem bytu a domu po rekodifikaci soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 248 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7478-837-6. URL info
 • ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015. 437 s. Právo prakticky. ISBN 978-80-7478-962-5. info
 • RABAN, Přemysl a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. 2014. ISBN 978-80-87713-11-2. info
 • HAJN, Petr a Josef BEJČEK. Jak uzavírat obchodní smlouvy. 2. vyd. Praha: Linde, 2003. 284 s. ISBN 8072014153. info
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.