LN303Zk Nemovitosti a trestní právo

Faculty of Law
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
• umožnit účastníkům pochopit základní otázky spojené s problematikou trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob
• získat přehled o systému trestněprávních sankcí pro fyzické a právnické osoby
• porozumět trestněprávním, trestně procesním, popř. kriminalistickým a kriminologickým aspektům trestné činnosti vztahující se k zejména problematice realitního trhu
• rozpoznat trestněprávní rizika plynoucí z praktické činnosti podnikatelské, spotřebitelské či znalecké
Syllabus (in Czech)
 • vybrané otázky trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob
 • vybrané otázky sankčního systému trestního práva fyzických a právnických osob
 • vybrané formy trestné činnosti vztahující se k problematice nemovitostí
 • vybrané aspekty trestního řízení (zejména specifika vyšetřování, dokazování, znalecká činnost, zajišťovací úkony, možnosti a limity obhajoby)
Literature
  required literature
 • KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478. info
  recommended literature
 • ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 7., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 1040 s. ISBN 9788074786167. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné : obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xl, 921. ISBN 9788071790822. info
 • KUCHTA, Josef, Jaroslav FENYK, Marek FRYŠTÁK and Věra KALVODOVÁ. Hospodářská trestná činnost :multimediální učební text. 2. doplněné vydání. Brno: Masarykova universita, 2010. 103 pp. MU Brno 57. ISBN 978-80-210-5155-3. info
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2019/LN303Zk