LO101Zk Občanské právo

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
JUDr. Jiří Handlar, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
• poskytnout základní přehled o soukromém právu v jeho širším kontextu a vnitřním systému, jako základu poznání dalších navazujících soukromoprávních disciplín (zvláštních soukromých práv)
• poznání občanského práva jako obecného práva soukromého a dále jako zvláštní disciplíny se specifickým obsahem
• poskytnut přehled o nejdůležitějších pojmech, zásadách a institutech občanského práva hmotného, jejich vymezení, funkci a uplatnění v právní praxi
• uchopit občanské právo v kontextu práva obchodního. Pozornost bude koncentrována zejména do oblasti obecné úpravy osob včetně typologie, jakož i do oblasti právní úpravy věcných práv a závazků se zvláštním zřetelem na činnost obchodních korporací
Osnova
 • • pojem, předmět, systémové otázky soukromého práva. Soukromé právo jako obecné právo občanské a zvláštní soukromá práva. Přehled zásad soukromého a občanského práva
 • • osoby v právním smyslu. Fyzické osoby. Osobní status fyzických osob včetně ochrany osobnosti. Zastoupení
 • • právnické osoby, obecná charakteristika, definiční a identifikační znaky právnických osob. Typologie právnických osob. Základní přehled evropských typů právnických osob
 • • vznik právnických osob. Jednání právnických osob
 • • přeměna právnických osob. Zánik právnických osob bez právního nástupce
 • • právní skutečnosti. Druhy právních skutečností. Právní jednání. Náležitosti právních jednání, vady právních jednání, následky vad právních jednání. Výklad právních jednání. Smlouva
 • • vlastnické právo. Spoluvlastnictví. Věcná práva k věci cizí. Správa cizího majetku
 • • závazky – charakteristika, vznik, obsah, přehled a jednotlivé způsoby zajištění a utvrzení, změna, zánik závazků. Závazky z právních jednání. Ochrana spotřebitele
 • • závazky z protiprávních jednání. Závazky z quasi deliktů
Literatura
  povinná literatura
 • DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a doplně. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. 435 stran. ISBN 9788075521873. info
 • DVOŘÁK, Jan a Jiří ŠVESTKA. Občanské právo hmotné. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 225 stran. ISBN 9788074789359. info
  doporučená literatura
 • HURDÍK, Jan a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva. 2. aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 311 s. ISBN 9788073804954. info
 • RABAN, Přemysl a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. 2014. ISBN 978-80-87713-11-2. info
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.