LO203Zk Obchodní právo III. (obchodní závazky)

Faculty of Law
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Mgr. Lenka Sochorová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
• prohloubit znalosti v oblasti smluvního práva
• získat základní kontraktační dovednosti
• identifikovat nutné požadavky na subjekty, formu a obsah smluv a analyzovat otázky právní závaznosti předsmluvních kontaktů a dokumentů
• umět rozlišit typy kontrahentů a organizačně i právně zajistit kontraktaci se znalostí konkrétních smluvních typů i obecné úpravy závazků, včetně důsledků porušení právních povinností a možností zrušení závazků
• pochopení podstaty smluvního práva a způsobů uzavírání smluv a z toho vyplývající právní důsledky
Syllabus (in Czech)
 • • předsmluvní jednání mezi partnery
 • • psychologicko - taktické postupy kontrahenta
 • • smlouvy a obchodní podmínky, rámcové smlouvy
 • • nejasné smluvní obchodní klauzule
 • • specifika kontraktace mezi podnikateli, ochrana slabší strany, ochrana spotřebitele
 • • lokalizace, rozložení a minimalizace obchodních rizik prostředky smluvního práva
 • • specifika elektronické kontraktace
 • • zajištění a utvrzení smluvených povinností. Závaznost smluveného obsahu, možnosti odstoupení od smlouvy
 • • zánik závazku splněním a jinými způsoby – specifika obchodních vztahů
 • • nepojmenované smlouvy, jejich výhody a rizika. Vztah obecné úpravy obchodních závazků a úpravy jednotlivých smluvních typů
 • • rozpoznání a volba vhodného smluvního typu
 • • nejčastější smluvní typy používané v obchodním styku - praktické rada a doporučení pro jejich použití
 • • právní odpovědnost (následky porušení právních povinností) – za prodlení, za vady, za škodu – praktické implikace
Literature
  required literature
 • BEJČEK, Josef, Josef ŠILHÁN and KOLEKTIV. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 539 pp. ISBN 978-80-7400-574-9. info
  recommended literature
 • DOHNAL, Jakub, Miroslav GALVAS and Jakub OLIVA. Obchodní smlouvy. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2016. xvi, 214. ISBN 9788074004896. info
 • ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci (Guide concluding contracts after the recodification). Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015. 437 pp. Právo prakticky. ISBN 978-80-7478-962-5. info
 • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ and Eva VEČERKOVÁ. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxvii, 383. ISBN 9788074005473. info
 • HAJN, Petr and Josef BEJČEK. Jak uzavírat obchodní smlouvy. 2. vyd. Praha: Linde, 2003. 284 s. ISBN 8072014153. info
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2019/LO203Zk