LO303Zk Hospodářská trestná činnost

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Účelem předmětu je umožnit studentům osvojení si znalostí a dovedností při vymáhání subjektivních práv z obchodněprávních vztahů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu budou studenti ovládat:
- Uplatňování práv z obchodních vztahů
- Znalost průběhu sporného řízení i nesporných řízení ve věcech obchodněprávních
- Uplatňování pohledávek ve sporném řízení, v rozkazním řízení, v exekuci a insolvenci
Osnova
 • Ochrana práv z obchodních vztahů poskytovaná civilním právem procesním
 • obecné otázky civilního procesu, které jsou nezbytné nejen pro pochopení základních principů civilního řízení
 • rozbor zvláštních otázek souvisejících s řízeními v obchodních věcech
 • demonstrace na problematice obchodních vztahů (např. v souvislosti s dělením důkazního břemena)
 • některé specifické otázky ochrany subjektivních práv v obchodních věcech (např. nesporná řízení), včetně způsobu uplatňování nároků v jednotlivých druzích civilního procesu
Literatura
  povinná literatura
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. Vydání první. 352 stran. ISBN 9788075020772. info
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. 621 stran. ISBN 9788075020765. info
  doporučená literatura
 • LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 1116 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-986-1. info
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 579 stran. ISBN 9788073805715. info
 • ŠÍNOVÁ, Renáta a Ingrid KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ. Civilní proces. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxvii, 331. ISBN 9788074006005. info
 • LAVICKÝ, Petr. Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád. Exekuční právo. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015. 556 s. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5. info
 • SVOBODA, Karel, Renáta ŠÍNOVÁ a Klára HAMUĽÁKOVÁ. Civilní proces : obecná část a sporné řízení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxvi, 432. ISBN 9788074002793. info
 • LAVICKÝ, Petr, Eva DOBROVOLNÁ, Radovan DÁVID, Miloslav HRDLIČKA, Radim CHALUPA a Tereza PONDIKASOVÁ. Moderní civilní proces. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 268 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica. ISBN 978-80-210-7601-3. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů.
Metody hodnocení
Účast na přímé výuce a zpracování písemné práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020.