MP110Zk Theory of State

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Michal Kovalčík (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP110Zk/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 18:00–19:40 131, Z. Vikarská
Předpoklady
! NOWANY ( MP121Zk Státověda )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 2/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student chápat základní a výchozí pojmy státovědy a ústavního práva; bude znát strukturu a fungování moderního státu; bude schopen charakterizovat ústavu, ústavnost, demokracii a její formy, samosprávu a její projevy; bude rozumět základům lidskoprávní problematiky a právní ochrany.
Výstupy z učení
Student bude: chápat základní a výchozí pojmy státovědy a politologie; schopen popsat organizační strukturu moderního státu; schopen charakterizovat fungování moderního státu a politického systému vůbec; bude schopen charakterizovat volby a volební systémy; rozumět základům lidskoprávní ochrany.
Osnova
 • Stát a studium jeho povahy
 • předmět a metody státovědy
 • stát a společnost
 • vývoj učení o státu
 • moderní stát, jeho znaky a organizace
 • činnost moderního státu a jeho funkce
 • demokracie a stát, moderní stát a postavení jednotlivce, lidská práva a otevřená společnost volby a volební systémy
 • ústava a moderní stát
 • pojem a členění formy státu a forem vlády, dělba moci
 • parlament, parlamentarismus a zákonodárství
 • hlava státu, vládní a výkonné orgány
 • stát, jednotlivec a další základní pojmy orgány a jiné prostředky ochrany práva
 • územní organizace státu a její formy, federalismus a samospráva.
Literatura
  neurčeno
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3.. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2012. 429 s. ISBN 9788073803957. info
 • KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 3., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 427 stran. ISBN 9788075523310. info
 • KLÍMA, Karel. Státověda. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 431 s. ISBN 9788073802967. info
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 8072011413. info
 • RESCHOVÁ, Jana, Miluše KINDLOVÁ, Jan GRINC, Ondřej PREUSS a Marek ANTOŠ. Státověda : stát, jednotlivec, konstitucionalismus. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. xxxiii, 44. ISBN 9788075526953. info
 • RÁZKOVÁ, Renata. Dějiny právní filozofie. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 255 s. ISBN 80-210-1574-8. info
 • CHANDLER, J. A. Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
 • SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 s. ISBN 80-85765-89-6. info
Výukové metody
přednášky kladou důraz na teoretickou a metodologickou přípravu studentů, tematicky na ně navazují semináře, které se zaměřují na rozšiřující a podrobnější rozbor jednotlivých témat a problémů. Studenti řeší předem zadané úkoly vyplývající ze zadání, četby a také aktuálních problémů. Využívána je také forma prezentací a diskuse.
Metody hodnocení
přednášky a seminární výuka, postupová zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/MP110Zk