MP701Z Správní právo procesní - seminář

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Richterová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Faisal Husseini, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Brož, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Jan Ferfecký (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Nikola Jílková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Krejčová (pomocník)
Mgr. Jiří Venclíček (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP701Z/01: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 8:00–9:40 258, A. Richterová
MP701Z/02: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 10:00–11:40 131, A. Richterová
MP701Z/03: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 12:00–13:40 316, A. Richterová
MP701Z/04: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 14:00–15:40 129, T. Svoboda
MP701Z/05: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 8:00–9:40 258, L. Potěšil
MP701Z/06: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 16:00–17:40 020, T. Svoboda
MP701Z/07: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Út 18:00–19:40 020, D. Hejč
MP701Z/08: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 8:00–9:40 020, A. Richterová
MP701Z/09: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 14:00–15:40 020, T. Svoboda
MP701Z/10: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Pá 8:00–9:40 042, R. Bražina
MP701Z/11: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Pá 10:00–11:40 042, R. Bražina
MP701Z/12: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Čt 16:00–17:40 208, T. Svoboda
MP701Z/13: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 10:00–11:40 126, L. Potěšil
MP701Z/14: Po 12. 10. až Pá 15. 1. St 12:00–13:40 024, L. Potěšil
MP701Z/15: Po 12. 10. až Pá 15. 1. Pá 12:00–13:40 Virtuální místnost, A. Kliková
MP701Z/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kliková
Předpoklady
NOW ( MP701Zk Správní právo procesní ) && ! NOWANY ( MP715Z Správní právo pr. - dov. sem. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Správní právo procesní: - rozumí  místu a významu správního právního práva procesního v systému správního práva, - je schopen aplikovat základní pricnipy činnosti správních orgánů, a to v jednotlivých formách procesních postupů správních orgánů, - má orientaci v jednotlicýh procesních postupech správních orgánů, - je schopen aplikovat ustanovení o jednotlivých procesních postupech a hlavních procesních úkonech, - umí zpracovat podněty a návrhy k uplatnění režimů přezkoumání správních rozhodnutí, včetně soudního přezkumu, - je schopen orientace v relevantní judikatuře a dokáže ji využít pro zpracování konkrétních podání a právních stanovisek.
Osnova
 • Pojem, podstata a poslání správního práva procesního, postavení správního práva procesního v systému správního práva. Pojem a druhy správních procesů, obecná a zvláštní úprava procesních postupů. Rozsah působnosti správního řádu. Zásady správního řízení. Pojem a definice správního řízení, subjekty správního řízení,správní orgány , úkony správních orgánů, účastníci řízení, oprávnění a povinnosti účastníků řízení, lhůty a počítání času, postup před zahájením řízení, zahájení řízení, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, předběžné otázky, zajišťovací prostředky, přerušení a zastavení řízení, zvláštní druhy řízení, rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, ochrana před nečinností, odvolání, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí ve věci, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví, exekuce. Úprava vyjádření, osvědčení a sdělení. Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné povahy. Stížnosti. Systém soudní kontroly veřejné správy, soudní kontrola v rámci správního soudnictví, přezkum podle části páté o.s.ř., ústavní soudnictví. Vybrané druhy tzv. zvláštních správních řízení - řízení o přestupcích, řízení o správních deliktech.
Literatura
  povinná literatura
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněn. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 421 stran. ISBN 9788073806880. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. aktualizované a doplněné vydání, Praha, Leges, 2019, 533 str. 4. vyd. Praha: Leges Praha, 2019. 533 s. ISBN 978-80-7502-355-1. info
 • KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 6. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. xxxv, 1011. ISBN 9788074007514. info
 • Správní řád : komentář. Edited by Josef Vedral. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012. 1446 s. ISBN 9788072731664. info
 • KÜHN, Zdeněk, Tomáš KOCOUREK, Petr MIKEŠ, Ondřej KADLEC, Karel ČERNÍN, Filip DIENSTBIER a Karel BERAN. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 1104 s. ISBN 978-80-7598-479-1. info
 • POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád a nový občanský zákoník. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 21, 13-14, s. 499 - 503. ISSN 1210-6410. info
 • EIDOVÁ, Lina, Faisal HUSSEINI, Marta MÜLLEROVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Kadečka S., Marek D.(eds.): Nový správní řád v praxi krajských úřadů II - sborník ze 2. a 3. zimní konference/workshopu (recenze). Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2010, XLIII, 7/2010, s. 435-443. ISSN 0139-6005. info
 • KADEČKA, Stanislav a David MAREK. Nový správní řád v praxi krajských úřadů II : sborník ze 2. a 3. zimní konference/workshopu. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7380-250-9. URL info
 • PÍTROVÁ, Lenka a Richard POMAHAČ. Evropské správní soudnictví. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xv, 343. ISBN 8071791830. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
 • MACUR, Josef. Správní soudnictví a jeho uplatnění v současné době. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 157 s. ISBN 8021004843. info
Výukové metody
semináře, cvičení.
Metody hodnocení
zápočtový test - 10 otázek se 3 variantami, bodové hodnocení max. 3 body za otáku, uspěl od 21 bodů.
Informace učitele
Zkouška z předmětu je písemná a ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.