MP701Zk Správní právo procesní

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Anna Richterová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Venclíček (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 9:35–11:05 140
Předpoklady
( NOW ( MP701Z Správní právo proces - seminář ) || MP701Z Správní právo proces - seminář ) || ( NOW ( MP715Z Správní právo pr. - dov. sem. ) || MP715Z Správní právo pr. - dov. sem. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Správní právo procesní: - rozumí  místu a významu správního právního práva procesního v systému správního práva, - je schopen aplikovat základní pricnipy činnosti správních orgánů, a to v jednotlivých formách procesních postupů správních orgánů, - má orientaci v jednotlicýh procesních postupech správních orgánů, - je schopen aplikovat ustanovení o jednotlivých procesních postupech a hlavních procesních úkonech, - umí zpracovat podněty a návrhy k uplatnění režimů přezkoumání správních rozhodnutí, včetně soudního přezkumu, - je schopen orientace v relevantní judikatuře a dokáže ji využít pro zpracování konkrétních podání a právních stanovisek.
Osnova
 • Pojem, podstata a poslání správního práva procesního, postavení správního práva procesního v systému správního práva. Pojem a druhy správních procesů, obecná a zvláštní úprava procesních postupů. Rozsah působnosti správního řádu. Pojem a definice správního řízení, zásady správního řízení. Subjekty správního řízení, správní orgány, úkony správních orgánů, účastníci řízení, oprávnění a povinnosti účastníků řízení, lhůty a počítání času, postup před zahájením řízení, zahájení řízení, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, předběžné otázky, zajišťovací prostředky, přerušení a zastavení řízení, správní rozhodnutí, další formy rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, vady správního rozhodnutí, zvláštní druhy řízení dle správního řádu, ochrana před nečinností, odvolání, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí ve věci, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví. Systém soudní kontroly veřejné správy, soudní kontrola v rámci správního soudnictví, řízení ve správním soudnictví, přezkum podle části páté o.s.ř. Vybrané druhy tzv. zvláštních správních řízení - řízení o přestupcích, řízení o správních deliktech.
Literatura
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 s. ISBN 978-80-7380-381-0. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6. URL info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 s. ISBN 80-86861-54-6. info
 • Správní řád : komentář. Edited by Josef Vedral. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012. 1446 s. ISBN 9788072731664. info
 • POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. druhé. Praha: Leges, 2015. 496 s. Leges, s.r.o., 252 publikace. ISBN 978-80-7502-051-2. info
 • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xxvi, 818. ISBN 9788074004841. info
 • BOHADLO, David, Lukáš POTĚŠIL a Jan POTMĚSIL. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 220 s. ISBN 978-80-7400-413-1. info
 • KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ a Kateřina VALACHOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II: sborník z 3. letního mezinárodního workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19.června 2007). In Spisy Právnické fakulty MU č. 319 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. ISBN 978-80-210-4489-0. info
 • KADEČKA, Stanislav a Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu : (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). /Stanislav Kadečka, Alena Kliková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 320 s. ISBN 8021041838. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Zkouška písemná a ústní.
Informace učitele
Správní právo procesní Seznam okruhů pro zkoušku 1. Pojem a podstata správního práva procesního 2. Pojem správního řízení, definice správního řízení ve správním řádu 3. Systematika a rozsah působnosti (předmět úpravy) správního řádu 4. Základní zásady činnosti správních orgánů v novém správním řádu přehled a rozsah působnosti 5. Zásada zákonnosti, legitimního očekávání, přiměřenosti, ochrany veřejného zájmu 6. Zásada veřejné správy jako služby, zásada smírného řešení rozporů, zásada rychlosti a hospodárnosti, zásada nestrannosti a procesní rovnosti, zásada spolupráce správních orgánů, zásada souladnosti postupů správních orgánů 7. Subjekty správního řízení 8. Správní orgány, nadřízený orgán, příslušnost věcná a místní, spory o příslušnost 9. Změny příslušnosti, dožádání 10. Vyloučení z projednávání a rozhodování věci 11. Dotčené orgány, závazné stanovisko 12. Úřední osoby, oprávněné úřední osoby 13. Jednací jazyk 14. Spis a nahlížení do spisu, protokol 15. Doručování, úřední deska 16. Účastníci řízení vymezení pojmu, kategorie účastníků 17. Procesní způsobilost účastníků, úkony právnických osob 18. Zastupování na základě zákona a opatrovnictví, zastoupení na základě plné moci 19. Oprávnění a povinnosti účastníků řízení (včetně součinnosti se správním orgánem) 20. Podání 21. Lhůty a počítání času, navrácení v předešlý stav 22. Postup před zahájením řízení (přijímání podnětů, odložení věci, vysvětlení, zajištění důkazu, předběžná informace) 23. Zahájení řízení, překážky řízení 24. Ústní jednání 25. Podklady pro vydání rozhodnutí 26. Dokazování, provádění důkazů 27. Předběžné otázky 28. Zajišťovací prostředky přehled, účel 29. Předvolání, předvedení 30. Předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu 31. Přerušení řízení, zastavení řízení 32. Součinnost Policie ČR 33. Řízení před kolegiálním orgánem 34. Hlavní znaky společného řízení a sporného řízení 35. Řízení na místě, řízení s velkým počtem účastníků 36. Hlavní znaky řízení o určení právního vztahu, řízení na místě, řízení s předstihem žádosti a o výběru žádosti 37. Definice a druhy správního rozhodnutí 38. Obsah a forma rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí 39. Usnesení 40. Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci 41. Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem 42. Příkaz 43. Vydání dokladu 44. Lhůty pro vydání rozhodnutí 45. Oznamování rozhodnutí 46. Právní moc, vykonatelnost rozhodnutí a jiné účinky rozhodnutí 47. Nicotnost rozhodnutí 48. Ochrana před nečinností 49. Odvolání, rozklad 50. Postup orgánu 1. stupně po podání odvolání, autoremedura 51. Postup odvolacího orgánu a přezkumná pravomoc odvolacího orgánu 52. Přezkumné řízení, podmínky, lhůty, zkrácené přezkumné řízení 53. Obnova řízení 54. Nové rozhodnutí ve věci 55. Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví 56. Exekuce podle správního řádu, exekuční správní orgán, exekuční titul 57. Základ úpravy exekuce na peněžitá plnění 58. Exekuce na nepeněžitá plnění, právo vymáhat, lhůty 59. Exekuční výzva, exekuční příkaz, odložení, přerušení, zastavení exekuce, námitky 60. Způsoby exekuce na nepeněžitá plnění 61. Úprava vyjádření, osvědčení a sdělení a rozsah působnosti části čtvrté správního řádu 62. Úprava veřejnoprávních smluv, druhy veřejnoprávních smluv 63. Úprava opatření obecné povahy 64. Úprava stížností ve správním řádu 65. Systém soudní kontroly veřejné správy 66. Soudní kontrola v rámci správního soudnictví (základ, zaměření, podmínky, úloha Nejvyššího správního soudu) 67. Druhy žalob ve správním soudnictví, kasační stížnost 68. Přezkoumání rozhodnutí podle části páté o.s.ř. 69. Specifika řízení o přestupcích a o jiných správních deliktech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.