MP703Z Trestní právo II

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Čep (cvičící)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (cvičící)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (cvičící)
Mgr. Katarína Kandová (cvičící), prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (zástupce)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (cvičící)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radka Bartošíková (pomocník)
Mgr. Adam Coufal (pomocník)
Mgr. Silvia Mičudová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. Čt 10:00–11:40 038
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP703Z/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 8:00–9:40 126, K. Kandová
MP703Z/02: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 8:00–9:40 126, K. Kandová
MP703Z/03: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 211, V. Kalvodová
MP703Z/04: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 10:00–11:40 211, V. Kalvodová
MP703Z/05: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 12:00–13:40 126, M. Fryšták
MP703Z/06: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 12:00–13:40 126, M. Fryšták
MP703Z/07: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 16:00–17:40 129, D. Čep
MP703Z/08: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 16:00–17:40 129, D. Čep
MP703Z/09: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 8:00–9:40 148, J. Provazník
MP703Z/10: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 8:00–9:40 148, J. Provazník
MP703Z/11: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 10:00–11:40 160, J. Provazník
MP703Z/12: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 10:00–11:40 257, J. Provazník
MP703Z/13: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 12:00–13:40 160, E. Brucknerová
MP703Z/14: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 12:00–13:40 126, E. Brucknerová
MP703Z/15: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 14:00–15:40 214, J. Kuchta
MP703Z/16: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 214, J. Kuchta
MP703Z/17: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 16:00–17:40 131, K. Kandová
MP703Z/18: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 16:00–17:40 126, D. Čep
MP703Z/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Kuchta
MP703Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Kuchta
Předpoklady
MP605Z Trestní právo I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základní cíl předmětu: získání znalostí pojmu, struktury, forem, funkcí trestního práva a základních zásad, obecné a zvláštní části, jeho vztahu k jiným právním odvětvím a neprávním disciplínám. Na konci kurzu studenti získají schopnosti aplikovat probranou látku na příklady z praxe, a to se zvláštním zaměřením na trestání a aplikaci skutkových podstat trestných činů. Anotace : Základy trestání, základní zásady trestání, ukládání jednotlivých druhů trestů, trestání jednotlivých forem trestné činnosti. Rozbor jednotlivých skutkových podstat trestných činů z hlav I. až XII. zvláštní části trestního zákona.
Výstupy z učení
student získá znalostí pojmu, struktury, forem, funkcí trestního práva a základních zásad, obecné a zvláštní části, jeho vztahu k jiným právním odvětvím a neprávním disciplínám. Na konci kurzu studenti získají schopnosti aplikovat probranou látku na příklady z praxe, a to se zvláštním zaměřením na trestání a aplikaci skutkových podstat trestných činů. Anotace : Základy trestání, základní zásady trestání, ukládání jednotlivých druhů trestů, trestání jednotlivých forem trestné činnosti. Rozbor jednotlivých skutkových podstat trestných činů z hlav I. až XII. zvláštní části trestního zákona.
Osnova
  • Ukládání trestů a ochranných opatření dospělým pachatelům, trestání souběhu, recidivy, jednotlivých obecných forem trestné činnosti, okolnosti způsobující zánik trestu,zahlazení odsouzení. Ukládání opatření (výchovných, ochranných, trestních)mladistvým. Zvláštní část trestního práva (výklad skutkových podstat trestných činů).
Literatura
  • Kuchta, J. a kol.: Trestní právo hmotné zvláštní část, C.H.Beck 2009
  • Kratochvíl, V. a kol.: Trestní právo hmotné, obecná část, 2. vyd. C.H.Beck Praha, 2012
  • Fryšták, M. a kol.: Trestní právo hmotné, zvláštní část, Key Publishing 2015
  • Novotný, O., Dolenský, A., Navrátilová, J., Púry, F., Rizman, S., Vanduchová, M., Vokoun, R. Trestní právo hmotné - II. Zvláštní část. Praha: ASPI Publishing, 2004
  • Zvláštní část : trestní právo hmotné [Eurolex Bohemia, 2. vyd., 2003] (Variant.) : Trestní právo hmotné : zvláštní část [Eurolex Bohemia, 2. vyd., 2003]. info
Výukové metody
Přednášky a semináře v rozsahu 2 hod. přednášky a 1 hod. semináře týdně. V rámci semináře diskuse ke konkretním problémům, řešení praktických případů.Jsou zadávány domácí přípravy.
Metody hodnocení
Zkouška souborná, zahrnující trestní právo hmotné a procesní, ústní. Při přípravě na vlastní výkon koušky nelze použít právní předpisy. Výuka formou přednášek a seminářů se zvláštním zaměřením na konkretních příkladech z praxe.
Informace učitele
Podmínky zápočtu: - účast v seminární výuce - test z látky dané obsahem a rozsahem programu seminářů s klasifikací minimálně "E" - reference z hlavních líčení dvakrát za semestr Conditions of credit: - attendance in the seminar-teaching - written tests on the subject matter basely content of programme of seminars with minim. classification "E" - references about hearing on the courts of first instance Individuální studijní plán – organizace, podmínky - Studující po udělení ISP projedná s vedoucím katedry, resp. s učitelem skupiny ISP pro TPH-II (J. Kuchta) konkrétní individuální plán studia (podmínky zápočtů, termín postupové zkoušky) a obdrží informace o aktuální studijní literatuře. Skutečnost, že je studujícím ISP oznámí též sekretářce katedry (Jana Dopitová, Jana.Dopitova@law.muni.cz, telefon: 549 49 7247). Individuální studijní plán – podmínky zápočtů pro studující v ČR Trestní právo hmotné II- obecná a zvláštní část(VII.semestr) - reference z hlavních líčení, ústní nebo písemné, dvakrát za semestr a - písemný test z látky v rozsahu daném programem seminární výuky; Individuální studijní plán – podmínky zápočtů pro studující v zahraničí Trestní právo hmotné II- obecná a zvláštní část(VII.semestr) - písemný test z látky v rozsahu daném programem seminární výuky a - seminární práce v rozsahu 10-15 stran na zvolené trestněprávně hmotné komparativní téma; nebo - dokladované absolvování kurzu z trestního práva země pobytu či jiné blízké disciplíny, např. kriminologie, „evropské trestní právo“; Literatura: Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha: C. H. Beck, 2009 Kuchta, J. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2009 Jiné učebnice trestního práva hmotného z jiných českých vydavatelství. Platná znění zákonů: č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), č. 41/2009, Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, č. 418/2011 Sb., o tr. odp. práv. osob, č. 420/2012 Sb.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Při přípravě u ústní postupové zkoušky nelze použít právní předpisy.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.