MP804Zk Trestní právo III

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radka Bartošíková (pomocník)
Mgr. Adam Coufal (pomocník)
Mgr. Silvia Mičudová (pomocník)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. David Čep (náhr. zkoušející)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (náhr. zkoušející)
Mgr. Katarína Kandová (náhr. zkoušející)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 038
Předpoklady
( NOW ( MP804Z Trestní pr. III sem ) || MP804Z Trestní pr. III sem ) && MP703Z Trestní právo II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je osvojení si pojmu, struktury, forem, funkcí a základních zásad trestního práva hmotného a procesního a trestního řízení. Student si osvojí aplikaci trestního práva hmotného v trestním řízení, formy trestního řízení, postavení subjetků trestního řízení a otázky dokazování jakožto těžiště trestního procesu. Dále se výuka bude zaměřovat na stádia trestního řízení, zvláštní způsoby řízení, opravné prostředky, mezinárodní justiční spolupráci, vykonávací řízení. Výklady budou provázeny vhodnými praktickými příklady, které budou podrobněji rozpracovány v rámci cvičení.
Osnova
 • Aplikace znalostí z předmětů TP I, TP II, TP III v podmínkách trestního řízení.
Literatura
 • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
 • Trestní zákoník : komentář. Edited by Pavel Šámal. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xiv s. ISBN 9788074001789. info
 • FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ a Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 1. díl - Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1317 s. Edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7201-802-4. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí. Brno: Masarykova univerzita; Právnická fakulta, 2009. 184 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity AUBI. ISBN 978-80-210-4982-6. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 79. ISBN 9788074000423. info
 • KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478. info
 • SOLNAŘ, Vladimír a Jaroslav FENYK. Systém českého trestního práva. Vyd. 1. Praha: Novatrix, 2009. 157, 502. ISBN 9788025440339. info
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
 • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
 • FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. 1019 s. ISBN 8072015273. info
Výukové metody
Po absolvování předmětu studenti musí být schopni řešit základní právní situace v oblasti trestního práva hmotného i procesního, tzn. jejich dovednost by měla dosahovat alespoň minimálního stupně potřebého pro praxi. Zvolené metody proto kombinují teorii a praxi tak, aby studenti mohli uplatnit teoretické poznatky v pozdější praxi jako základ pro další vzdělání a pro praktickou potřebu. Proto se vyučující prostřednictvím technických prostředků (power pointové prezentace) a za pomoci konkrétních praktických případů snaží studenty k těmto cílům motivovat. Výuka vyžaduje zásadně interaktivní přístup.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů a je ukončena zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.