MV720K Stavební právo

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
Garance
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 18:00–19:40 S126
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV720K/01: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou lichou středu 16:00–17:40 S126, A. Kliková
Předpoklady
MP701Zk Správní právo procesní && ( MP717Z Správní právo I || MP719Z Správní právo II ) && ( MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/25, pouze zareg.: 2/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je předmětu je poskytnout teoretický základ problematiky stavebního práva, a to jak z pohledu soukromoprávního, tak veřejnoprávního včetně aktuálních změn. Hlavní témata budou vyučována se zohledněním procesu probíhajících reforem veřejné správy, reforem soukromého práva. V rámci tohoto předmětu bude pozornost zaměřena na vysvětlení základních pojmů veřejného stavebního práva, jednotlivých postupů stavebních úřadů dle stavebního zákona, a to se zaměřením na úpravu stavebního řádu. Dále bude pozornost věnována základním otázkám vztahů stavebníků a zhotovitelů, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, aj.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu stavební právo zná základní teoretické a praktické poznatky z oblasti jak veřejného, tak soukromého stavebního práva, je schopen vysvětlit souvislosti a vztahy mezi stavebním právem a správním právem, dovede vhodně aplikovat právní předpisy na různé příklady z praxe, umí navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případových studií a je schopen zdůvodnit vybrané řešení případové studie. Dále zná právní úpravu jednotlivých smluvních typů stavebního práva, včetně schopnosti smlouvy zpracovávat.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky. Pojem „veřejné stavební právo“ a prameny právní úpravy, charakteristika současného stavu právní úpravy. Pojem „soukromé stavební právo“. Organizace správy na úseku veřejného stavebního práva. Stavební úřady. 2.Úvod do územního plánování. 3.Územní řízení, územní rozhodnutí, poslání, druhy, specifika územního řízení, zjednodušené postupy – územní souhlas a zjednodušené územní řízení (postupy a podmínky). 4.Ohlašování staveb, povolování staveb, specifika stavebního řízení, autorizovaný inspektor, veřejnoprávní smlouva. 5.Kolaudace staveb, oznámení užívání, kolaudační souhlas, změna ve způsobu užívání. 6.Odstraňování staveb. Sankční řízení v režimu stavebního zákona. 7.Úvod do soukromého stavebního práva, pojmy užívané ve výstavbě, prameny. 8.Kupní smlouvy. Koupě věci nemovité od podnikatele (vztahy B2C). 9.Právo stavby. Zásada superficies solo cedit 10.Smlouvy o dílo ve výstavbě. Obchodní podmínky ve výstavbě
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1. info
  doporučená literatura
 • Stavební zákon : komentář. Edited by Jana Machačková. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. xix, 880. ISBN 9788074004926. info
 • KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN a Kateřina VALACHOVÁ. Stavební právo praktická právnická příručka. 3. aktualizované. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. ISBN 978-80-7201-764-5. info
Výukové metody
přednášky/semináře
Metody hodnocení
Podmínkou pro ukončení je vypracování a obhájení seminárního projektu spočívajícího v rozboru judikatury vztahující se ke zvolenému problému. Vybrané téma bude dále ústně prezentováno. Studenti musí být schopni práci obhájit a reagovat na dotazy k dané problematice.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/MV720K